- 22 december 1958 - 158. De heer DIJKSTRA sluit zich aan bij deze laatste suggestie van de heer Ililhorst. De voorzitter heeft hem niet kunnen overtuigen en hij wijst voorts op zijn eigen ervaring. Normaliter staan drie auto's ter beschikking van de politie en het college zal toch niet zo vaak op de volkswagen een beroep doen. Bovendien is er een elektrische trein met een voortreffelijke dienstregeling. De heer PIEREN vestigt de aandacht op de richtlijnen van de A.N.W.B. voor het vergoeden van dienstauto's, welke richtlijnen door vele grote bedrijven worden toegepast. Heeft het college wel eens over leg met de A.N.W.B. gepleegd? De VOORZITTER? Niet met de A.N.W.B., maar het rijk zelf heeft normen voor autovergoeding. Naar de berekening van het college zal de hoofdinspecteur boven de 750?-- komen; dit bedrag is niet zo hoog. Om misverstand te voorkomen deelt spreker verder mede, dat het college, wanneer de raad de toelage niet mocht toestaan, geen voorstel tot het aanschaffen van een vierde auto zal doen. Het college doet betrekkelijk weinig een beroep op de gemeente-auto, doordat twee van zijn leden in eigen auto rijden. Anders zou een vierde auto absoluut noodzakelijk zijn. Spreker heeft er geen bezwaar tegen de kwestie van de toelage in een volgende vergadering te behandelen, maar zou de post onveranderd op de begroting willen laten staan. Het college zal deze post niet besteden alvorens de raad heeft beslist, dat de post definitief wordt gehandhaafd. De heer DIJKSTRA acht het formeel juister de post op dit ogenblik te schrappen. De VOORZITTER wijst er op, dat deze begrotingswijziging misschien overbodig is, in welk geval later nogmaals begrotingswijziging noodza kelijk zou zijn. Principieel is het van geen enkel belang, maar formeel is het eenvoudiger de post voorlopig te handhaven. De heer VAN ANDEL merkt op, dat de financiële commissie over deze aangelegenheid niet is gehoord. Wanneer de beslissing over dit punt wordt aangehouden, kan het misschien ook in de financiële commissie worden be handeld De VOORZITTER zegt, dat op de agenda voor de volgende raad evergade- ring dus een voorstel zal voorkomen om aan de hoofdinspecteur een vaste toelage per jaar te geven voor het gebruik van zijn particuliere auto voor de dienst. Het is een voorstel met financiële consequenties en komt derhalve vanzelf in de financiële commissie. De heer HILHORST verzoekt de raad dan ook een nota te zenden over het probleem van de autovergoedingen in het algemeen (dus ook met be trekking tot de andere diensten) en daarin tevens te betrekken de kwestie van de monteur. De VOORZITTER zegt dit toe. De wethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat men volgens de heer Dijk stra beter een dienstauto met chauffeur kan nemen. Alleen die chauffeur kost dan echter reeds 15 cent per km. En dan krijgt men nog de auto en alle andere kosten. De heer HILHORST? Dat kan nu ook in de door mij gevraagde nota wor den behandeld. De heer HOM merkt op, dat de stationcar wel eens op plaatsen wordt gezien, waarbij men zich afvraagt, of de wagen voor de uitoefening van de dienst daar moet zijn. De VOORZITTER merkt op, dat dit voor buitenstaanders moeilijk is te beoordelen. Hij verzoekt de heer Hom om, wanneer deze meent de wagen ergens te zien waar die niets te maken heeft, hem even op te bellen. Mevrouw POLET-Musler herinnert er aan, dat vroeger bij het niet branden van een straatlantaarn gemeentewerken moest worden ingeschakeld. Hoe is de procedure tegenwoordig? Zij meent, dat men het beste de P.U.E.M. kan waarschuwen. B&W schrijven namelijk in de memorie van ant- - voord? -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 314