- 22 december 1958 - 160. De VOORZITTER: De P.U.E.M. heeft ook gevraagd, of de omwonenden willen waarschuwen, wanneer een lamp niet brandt. De heer DIJKSTRA wijst er voorts op, dat de verlichting van en kele zijwegen te Soesterberg o.a. de Oude Tempellaan, beslist onvol doende is. Vooral de punten waar het bos vrij zwaar is, moeten uit een oogpunt van veiligheid eens nader worden bekeken. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het dorp Soesterberg, doordat er zoveel nieuwe wegen zijn, zeer goed verlicht is. Men kan altijd meer wensen, maar bij dit soort zijwegen moet rekening worden gehouden met de urgentie en spreker is het met de heer Hilhorst eens, dat de Peter van den Breemerweg dan de voorrang verdient boven de Oude Tempellaan. Niettemin zal spreker laten nagaan of in deze laatste enkele moeilijke punten zitten. De heer DIJKSTRA zegt, dat de Peter van den Breemerweg wel belang rijker is voor het verkeer, maar dat daaraan slechts weinig woningen liggen. De heer D. DE HAAN wijst er op dat het bij het huis van de dokter aan de Oude Tempellaan zeer donker is. Het eerste lichtpunt is bij Berlemont en het volgende bij het plantsoen. De ouders aarzelen de kinderen des avonds over de weg te laten gaan en spreker meent, dat de zaak met twee lampen zou kunnen worden opgelost. De heer HILHORST merkt op, dat een dokter aan zijn huis toch wel zodanige verlichting kan aanbrengen, dat zijn patiënten hem kunnen vinden De heer D. DE HAAN zegt, dat verlichting aan het huis daar niet voldoende is. De VOORZITTER wijst er op, dat sedert de bevrijding aan de ver lichting heel wat is gedaan. Om niet tot willekeur te vervallen en niet alleen daar verlichting aan te brengen waar het hardste worlt gepiept, v/orden algemene richtlijnen gevolgd. Wanneer een weg wordt vernieuwd of geheel nieuw wordt aangelegd, wordt ook de verlichting in orde gemaakt, zoals bij voorbeeld aan de Beetzlaan. Er heeft een om zetting plaats van bovengrondse in ondergrondse leiding en op knelpun ten zijn er lampen bij gekomen. Verder komen aan de orde de drukke we gen, waaronder ook de Peter van den Breemerweg valt. Maar men kan niet wegen als de Oude Tempellaan, die bovendien onverhard is en dus een geheel landelijk karakter draagt, te hooi en te gras gaan verlichten. Op een knelpunt hier en daar kan een lamp komen, maar met haar beperkte mogelijkheden moet de gemeente beginnen met de wegen waar de mensen er het meeste profijt van hebben. Volgnr.154- Onderhoud van brandblus- en reddingsmiddelen. Bij dit volgnummer stelt de voorzitter aan de orde: Ontwerp-besluiten tot vaststelling der vergoedingen voor onder houdswerkzaamheden door de Verenigingen Vrijwillige Brandweer te Soest en Soesterberg. Deze ontwerp-besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. De heer BROUWER vraagt of reeds enig bericht is binnengekomen van de A.N.W.B. inzake de waarschuwingsborden in de bocht bij Zonnegloren. De VOORZITTER deelt mede, dat wel een brief van de A.N.W.B. is binnengekomen, maar dat deze door het college nog niet is behandeld. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat men het in het algemeen wel goed vindt aangegeven, maar dat men, om het nog beter te maken, het aanbrengen van katteogen en het kappen van drie bomen aanraadt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 318