Nr.12. - 22 december 1958 - 162. Ef O T U 1 E I van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op maandag, 22 december 1 9589 te 14.00 uur. VOORZITTER? de burgemeester, de heer mrS.P.Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer J.J.J.M.Eesten. Tegenwoordig de leden? C.van Andel, J.van den Arend, J.W.B. Berkelbach van der Sprenkel, J.E.Brouwer, J.K.de Bruin, drs. 1.JBijkstraB.H. A.Elbertsemevrouw E Cvan G-oor-Cleton, P.Grift, B.de Haan, K.de Haan, AP.HilhorstJ.G.Kalden, H.C.Klarenbeek, dr.D.J.P.OranjeP.C.Pieren, mevrouw S.M. Polet-Musler, P.R.van Roomen, P.H. Versteijne en drs.W.G-.van Zadelhoff. Afwezig het lid? J.H.Hom. Be VOORZITTER opent de vergadering en deelt mede, dat de heer Hom hedenmiddag verhinderd is aanwezig te zijn. Aan de orde is voortzetting van de behandeling van de gemeentebegroting voor het jaar 1959» Hoofdstuk IV. Volksgezondheid Vol gnrT8E~.~"KosTe n van _en~bi~jcTragen voor wijkverpleging, kraamverpleging "en "kinderzorg. IlierMy_sfe"I^_Jde voorzitter aan de orde? Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de Stichting Bed.Herv.Gezondheidszorg "Be Wijkverpleging" voor het jaar 1959, tot goedkeuring van de begroting over 1959 en de reke ning over 1957 van die stichting. Bit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Be heer Van Andel verkrijgt na volgnummer 188 het woord in verband met het vroegere volgnummer; Contributie aan de Nederlandse Voreniging tot steun aan het Koningin Wllhelminafonds voor' de kankerbestrij< "Beheer" YkW ANBEÏT herinEirTT er aan, d!aT~er in de raad meer over de bijdrage voor het Koningin Wilhelminafonds is ge sproken. In Nederland heeft men het gevaar van pokkenepidemie- en met succes bestreden. Be tuberculosebestrijding is zover gevorderd, dat Nederland in dit opzicht bijna, zo niet geheel vooraan staat. Ten aanzien van de gevreesde ziekte die de kanker vormt, is men helaas nog niet zover. Er wordt naarstig gezocht naar een vaccin tegen deze ziekte. Be kankerbestrijding heeft ieders aandacht. Spreker kan zich niet verenigen met het antwoord van het college op de tijdens de afdelingsbehandeling gestelde vraag over het verlenen van een bijdrage aan het Koningin Wilhelmina-fondsHij gelooft niet, dat men bevreesd behoeft te zijn, dat de particuliere bijdragen aan dit fonds zullen verminderen, wanneer de gemeente een klein subsidie aan het fonds toekent. Iedere Nederlander is immers voldoende op de hoogte van de gevaren, die de kanker voor de mensheid oplevert zodat hij daarvoor een offer zal willen blijven brengen. Een subsidie van 150,zou ook in deze tijd van bestedingsbe perking verantwoord zijn en zij zou, gezien de andere op de begroting voorkomende subsidiebedragen, zeker niet te hoog zijn En niemand zal als gevolg van een dergelijke subsidie zeggen? Nu behoef ik geen dubbeltje of kwartje in de collectebus te doen. Be vorige maal is de bijdrage afhankelijk gesteld van de - voetbalwedstrijd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 322