- 22 december 1958 - 163. voetbalwedstrijdwanneer die wedstrijd genoeg vermake lijkheidsbelasting zou opbrengen, zou het Koningin Wilhelminafonds misschien subsidie kunnen krijgen. Van die voetbalwedstrijd is niets terechtgekomen. Spreker kan zich ook moeilijk voorstellen, dat het publiek naar een voetbal wedstrijd zou gaan om daardoor voor de gemeente inkomsten aan vermakelijkheidsbelasting te scheppen, waardoor het fonds steun zou kunnen krijgen. De dierenbescherming krijgt een subsidie van 400, in plaats van 100,Voorts herinnert spreker aan de garantie van de lening van 5.000,voor het asyl van de vereniging tot bescherming van dieren, waarvan spreker overigens zelf lid is. Voor de reumabestrijding is 140,-- uitgetrokken en voor de bestrijding van geslachtsziekten 135 s Ook deze bedragen zijn gevoteerd, ondanks de moeilijke financiële situatie. Spreker stelt voor op de begroting te plaatsen een bedrag van 150,hetzij als subsidie, hetzij als contributie aan het Koningin Wilhelminafonds De VOORZITTER zegt, dat het college, zoals men uit de memorie van antwoord heeft kunnen zien, van oordeel is dat het Koningin Wilhelminafonds een fonds is dat uit het par ticulier initiatief is geboren en dat door het particulier initiatief ook gedragen en gevoed moet worden. In de eerste jaren van het bestaan van dit fonds heeft de gemeente het fonds een kleine aanmoedigingssubsidie verstrekt om de bevolking duidelijk te maken, van hoe groot belang het ge meentebestuur het werk van dit fonds voor het Nederlandse volk acht. Nu het fonds langzamerhand zozeer gevestigd is in Nederland, zich zelf zoveel goodwill heeft verworven, zo algemeen bekend is geworden en nu het fonds uit particulie re bronnen in zo ruime mate middelen toevloeien, gelooft het college dat er voor de overheid in deze geen taak meer is. Daarbij komt de overweging - waar de heer Van Andel het dus niet mee eens is -, dat de particulieren voelen en weten, dat men voor de instandhouding van het fonds ge heel is aangewezen op particuliere bijdragen en dat in het fonds niet wordt bijgedragen door de overheid. Wanneer de particulier weet niet reeds via een subsidie van de over heid in het fonds bij te dragen, zal hij eerder bereid zijn de volle verantwoordelijkheid voor het fonds te dragen. Men komt er heel gemakkelijk toe te zeggen? Ik betaal belas ting; de overheid geeft daaruit een bijdrage; dus verder behoef ik niets te doen. Het is niet zo - zoals de heer Van Andel veronderstel de -, dat de door de voetbalwedstrijd opgebrachte vermake lijkheidsbelasting naar het fonds ging. Het gehele batig saldo, ten bedrage van enig duizenden guldens, van deze wedstrijd kwam ten goede aan het fonds. Of in de toekomst weer een dergelijke wedstri jd kan worden georganiseerd, weet het college niet. Het Koningin Wilhelminafonds is veel meer in Neder land gevestigd en wordt veel meer door het Nederlandse volk gedragen dan bijvoorbeeld de reumabestrijding. Ten opzichte van de reumabestrijding meent het col lege daarom, dat nog wel een aanmoedigingssubsidie moet worden gegeven, want veel meer dan een aanmoedigings subsidie kan men deze halve cent per inwoner toch niet noemen. - Spreker

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 324