- 22 december 1958 - 164. Spreker voelt er dus geenszins yoor, een bedrag voor het Koningin Wilhelminafonds op de begroting te plaatsen. Maar mocht de raad een andere mening zijn toegedaan, dan zou hij de oude norm van een halve cent per inwoner willen hand en evenals voor de reumabestrijding voor het Koningin Wilhel- minafonds 140,-- willen uittrekken in plaats van de door de heer Yan Andel genoemde 150,Dan houdt men een zelfde lijn aan. De heer YAN ANDEL wijst er op, dat de raad volgens de voorzitter dus ook ernstig nadeel berokkend zou hebben aan de vereniging tot bescherming van dieren door deze vereniging in de vorige vergadering een subsidie van 400,toe te kennen. Daardoor zal dan immers de steun van particuliere zijde worden afgeremd De VOORZITTER wijst er op, dat het subsidie aan de ver eniging tot bescherming van dieren niet te vergelijken is met een bijdrage aan het Koningin WilhelminafondsBij de dieren bescherming gaat het om een ter plaatse actieve vereniging, die dank zij de offervaardigheid van een gedeelte der burgerij tot een bepaald initiatief kan komen, maar om dit geheel te verwerkelijken enige steun van de overheid nodig heeft. Om het gestelde doel te bereiken is een kleine steun van de ge meente nodig, welke steun als een aanmoediging van het parti culier initiatief kan worden beschouwd. Deze vereniging is echter niet te vergelijken met het Koningin Wilhelminafonds dat enorme bedragen binnenkrijgt, dat over miljoenen beschikt en waarvan de activiteit in het geheel niet wordt beïnvloed door de omstandigheid of er al dan niet 140,van de gemeente Soest wordt ontvangen. Men kan zich principieel op het standpunt stellen, dat iedereen aan het Koningin Wilhel- minafonds moet bijdragen, maar bij de dierenbescherming gaat het om het al of niet tot stand brengen van iets dat groten deels, maar niet geheel, door de burgerij tot stand kan worden gebracht De heer YAN ANDEL stelt nu voor, ten behoeve van het Koningin Wilhelminafonds 140,-uit te trekken, welk voor stel wordt gesteund door de heren Pieren en Dijkstra. In stemming gebracht wordt dit voorstel aangenomen met 15 tegen 5 stemmen. Yoor hebben gestemd de leden Brouwer, Pieren, Kalden, Elbertse, Van den Arend, mevrouw Polet-Musler, Yersteijne, Van Andel, D.de Haan, De Bruin, Berkelbach van der Sprenkel, G-rift, Dijkstra, Klarenbeek en mevrouw Yan G-oor-Cleton. Tegen hebben gestemd de leden K.de Haan, Van Zadelhoff Van Roomen, Hilhorst en Oranje. Hoofdstuk VI. Openbarepwerken. De heer DIJKSTRA zegt dat hem uiteraard uit het hart is gegrepen wat door verschillende sprekers over de uitbreidings plannen is gezegd. Eigenlijk had hij al besloten om zich aan het rooster te houden, maar het weegt te zwaar om er niet op terug te komen. Hoewel het grootste respect hebbende voor de gedegenheid waarmede de begroting is opgesteld, mist hij daarin toch een eigen visie van het college op de toekomstige vormgeving van de gemeente Soest. Achter de schermen wordt daaraan kortsach- tig gewerkt, maar zoetjesaan moet de raad tot besluitvorming komen en daarom is het van belang te vernemen, hoe het college zich een en ander voorstelt. - Voorts -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 326