22 december 1958 - 16 6. moet worden vrijgehouden voor het toekomstige centrum? Dit centrum zal immers niet alleen openbare gebouwen als het raadhuis, het politiebureau enz. moeten bevatten. Daar zal - wanneer op de Eng 15.000 mensen moeten worden onderge bracht - zeker ook rekening moeten worden gehouden met ruimte voor een drietal kerken, een vijftal lagere scholen (afgezien nog van scholen voor vakonderwijs, m.u.l.o., V.H.M.0. en v.g.l.o.), voor een ziekenhuis en voor ten minste één bijzondere instelling als een verpleegtehuis, bejaardentehuis e.d. Dit zijn allemaal dingen die geen luxe zijn voor een gemeente met 40.000 inwoners. Uit de kaarten en de gepubliceerde gegevens krijgt spreker de indruk, dat men dit alles wel heel erg geconcentreerd op het noorde lijke gedeelte van de Eng wil samenpersen. Het verkeer en het parkeerprobleem hangen hier nauw mede samen. In de steden - en Soest begint daar op te lijken - ziet men zeer veel auto's 's nachts buiten voor het huis staan, omdat er bij nieuwe woningen praktisch geen garages worden gebouwd. Het gemotoriseerde verkeer zal nog zeer sterk toenemen en het zal - dit geldt ook voor.Soest - onop losbare problemen voor de centra met zich brengen. Niet dat spreker nu een oplossing voor Soest aan de hand kan doen, maar met dit probleem moet toch wel ernstig rekening worden gehouden. Wanneer binnenkort één op de tien mensen een auto bezit, dan betekent dit dat de helft der gezinnen over een auto beschikt. En daarmede moet ook rekening worden gehouden ten aanzien van het profiel der wegen. De laatste tijd zijn de wegen bijzonder smal aangelegd, soms zelfs zo smal dat men een paar jaar na de aanleg in de weg parkeerhavens heeft moeten aanbrengen. Men moet er voor waken, de thans aan te leggen straten en lanen niet zo smal te maken, dat men bin nen een luttel aantal jaren voor het probleem komt te staan, dat ze moeten worden verbreed, hetgeen dan haast niet moge lijk zal zijn. Wanneer bovengenoemd centrum met publieke gebouwen enz. wordt verwezenlijkt, zal het noodzakelijk zijn, dat er lokale buslijnen komen. Van de kant van de P.v.d.A.-publi cisten wordt steeds meer aangedrongen op inperking van het particuliere verkeer en op uitbreiding van het publieke ver voer naar het centrum. Dit zou spreker niet willen zeggen, maar het zijn uitlatingen waar men wel naar mag luisteren. Spreker is er van geschrokken, dat men ten aanzien van het Soesterveen even krijgt voorgeschoteld, dat daar 40.000 mensen zullen worden samengepakt in één grote steen klomp. Hij vindt het bepaald ontstellend, dat men een derge lijke vérgaande oplossing met een handomdraai mededeelt. Tegen deze procedure en wijze van werken moet hij zich toch verzetten. Zijn verwijt richt zich niet tegen het college, maar tegen de wijze waarop de centrale instanties - in de eerste plaats het rijksbureau voor het Nationale Plan en misschien ook het departement van binnenlandse zaken - de gemeente hiermede verrassen. Hij gelooft niet, dat de ge meente zonder verzet tot het uiterste aan de verlangens van deze centrale instanties gevolg moet geven. De bijdrage van de gemeente Soest aan de randstad Holland is het belangrijkste, wanneer Soest zijn recreatiefunctie handhaaft en zo mogelijk uitbreidt Waar zouden overigens die 40.000 mensen in dat betrek kelijk kleine gebied van moeten leven? Men kan de industrie - uitbreiden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 330