- 22 december 1958 - 167. uitbreiden, maar meer dan enkele duizenden kunnen daardoor toch niet worden opgevangen. Men krijgt dus een reusachti ge forenzengolf in een klein gebied? in de richting van Amsterdam, in de richting van Amersfoort en in de rich ting van Utrecht. Aan de andere kant moet men er zeer wel rekening mede houden, dat ook de uitbreiding van de bevolking van Soest zelve voorlopig nog wel doorgaat. Misschien zal Soest in de nabije toekomst - binnen 25 jaar - voor de noodzaak komen te staan om verder te gaan met de bebouwing dan nu is gepland, zodat men dan even eens met de bouw zou moeten gaan in de richting van het Soesterveen. Maar dan is er toch een andere oplossing- mogelijk dan te zeggen; Zoveel hectare, dus 40.000 mensen. Met de andere raadsleden, die hierover het woord hebben gevoerd, is spreker van oordeel, dat men als ge meentebestuur de verantwoordelijkheid voor de beslissin gen voor de toekomst op zich moet nemen en dat voorlich ting over de onderhavige problemen daarom zeer op prijs wordt gesteld. Deze zaken moeten doorgepraat worden, zodat men - zonder dit overhaast te doen - aan deze van de meest ingrijpende aard zijnde zaken vorm kan geven. De wethouder VAN ZADELHOEE merkt op ten aanzien van de wegen te kunnen verwijzen naar het hedenochtend aan de heer Hilhorst gegeven antwoord. Met betrekking tot het onderhoud der wegen bestaat hier inderdaad wel een zekere achterstand. Men heeft aan de ene kant de wegen, waar in de toekomst weinig of niets aan behoeft te worden veran derd. Ten aanzien van die wegen bestaat er op het ogen blik een zekere achterstand. Daartegen v/orden al maatre gelen genomen. Voor de rest wordt het onderhoud van wegen echter beheerst door de uitvoering van het rioleringsplan. Een van de meest sprekende voorbeelden daarvan is de Lange Brinkweg. Een ieder zal het er over eens zijn, dat die weg in een slechte staat verkeert. Waar de raad binnen enkele maanden een plan krijgt voor de riolering van de Lange Brinkweg, zou het onverantwcord zijn geweest, wan neer deze weg in 1957 van een nieuw v/egdek was voorzien. De opmerking van de heer Dijkstra over de uitbrei dingsplannen begrijpt spreker niet geheel. In de eerste plaats heeft de heer Dijkstra het over een uitbreiding van 13.000 tot 15.000 inwoners en de daarmede annex zijnde kerken, scholen enz. Hedenochtend heeft spreker er reeds op gewezen, dat oorspronkelijk het plan was - en de raad heeft dit plan reeds aanvaard - een afronding van de gemeente te verkrijgen. Dit plan omvatte geen 13.000 tot 15.000 inwoners, maar ongeveer 8.000 inwoners. Het betrof namelijk 2.000 woningen en dan komt men, uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van vier personen, tot 8.000 bewoners. Het vorige jaar is dit plan ter beoorde ling gezonden naar de provinciale commissie voor de uit breidingsplannen. Het plan is eigenlijk doorkruist door het rapport over de ontwikkeling van het westen des lands. Nu heeft spreker in het geheel niet betoogd, dat de ge meente het hoofd in de schoot moet leggen en maar domweg achter dat plan voor de ontwikkeling van het westen moet aanhobbelen. Hij heeft hedenochtend juist betoogd, dat men zo snel mogelijk de te Soest aanwezige mogelijkheden - naar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 332