- 22 december 1958 - 168. naar voren moet brengen, in kaart moet brengen en een afge rond geheel voor een groter Soest moet ontwerpen. De raad zal dan een zeer duidelijke uitspraak moeten doen. Dit zal inder daad een vrij moeilijke beslissing voor de raad worden. Het is echter prematuur daar op het ogenblik al op in te gaan, omdat men totaal nog niet weet, wat voor een plan er uit de bus zal komen. Men zal eerst over meer gegevens moeten be schikken. Men zal echter niet achter de feiten aan moeten lopen, maar zelf met plannen moeten komen. De heer Dijkstra heeft verschillende opmerkingen gemaakt, die er naar sprekers oordeel op het ogenblik weinig toe doen. De heer Dijkstra zegt-, dat er op het Soesterveen nooit 30.000 tot 40,000 mensen kunnen wonen. Dit is echter heel eenvoudig. Met het Soesterveen wordt hier namelijk bedoeld het waterschap Soesterveen en het is zeer wel mogelijk daar 30.000 mensen op verantwoorde wijze te huisvesten. Yoorts wijst spreker de heer Dijkstra er op, dat in het plan voor de Eng rekening is gehouden met ruimte voor openbare gebouwen enz. Het zou eohter te enenmale onjuist zijn in een plan, dat uitgaat van een toekomstig inwonertal van 40.000, rekening te houden met een ziekenhuis. Ten aan zien van de ziekenhuizen gaat het zeer sterk in de richting van streekziekenhuizen. Zo komen er in Amersfoort in overeen stemming met de rijkscommissie voor de ziekenhuisplanning een protestants-christelijk en een rooms-katholiek streekzieken huis. Het eerste is reeds verrezen, terwijl het andere in de grondverf staat. De structuur van een modern ziekenhuis is dusdanig inge wikkeld, dat het haast onverantwoord is een klein ziekenhuis te bouwen. Men kan van gedachten wisselen over 300, 600 of 1000 bedden, maar een kleiner ziekenhuis heeft in een streek waar het gemakkelijk is een groot ziekenhuis te bouwen geen schijn van kans. Wat de te geringe breedte van de wegen betreft moet spreker toegeven - en dat zal de ontwerper van het uitbrei dingsplan ook doen -, dat men in het uitbreidingsplan de toeneming van het autoverkeer niet heeft bijgehouden. De plannen voor de Eng worden dus reeds herzien, waarbij met het verkeer ernstig rekening wordt gehouden. En de raad krijgt het allemaal nog in volle vrijheid te beoordelen. De parkeerstroken aan de wegen worden aangelegd, omdat de fundering van de wegen veel duurder is dan die van de stroken. De wegen zo breed te maken dat daarop ook kan worden geparkeerd, zou onbetaalbaar zijn. In antwoord op de vraag, waarvan de nieuwe inwoners van Soest zullen moeten leven, merkt spreker op, dat Soest misschien een bijdrage zal moeten leveren als woongemeente in het westen des lands. Dit behoeft niet te betekenen, dat geen verdere industrie wordt toegelaten, maar ook niet dat bij het opnemen van 40.000 nieuwe ingezetenen een equivalente hoeveelheid industrie moet worden aangetrokken. De heer DIJKSTRA.; Dat zou ook niet kunnen De wethouder VAH ZADELHOFFs Dat weet ik niet5 het is maar een kwestie van grond. Het knelpunt zit niet in Amster dam of Rotterdam, maar in Hilversum. Het is te betreuren, dat Hilversum nu reeds met de gedachte in de raad komt om in af wijking van de plannen voor het we sten des lands voor 25.000 inwoners uitbreiding te zoeken in het gebied van loosdrecht. - Hoezeer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 334