22 december 1958 - 169. Hoezeer spreker voorstander is van het zelfbeschik kingsrecht der gemeenten;, zo gelooft hij toch, dat er wel eens iemand moet zijn die zegt? nu stop je maar eens, als je niet genoeg hebt, dan moet je maar overlopen naar een andere gemeenten. Wanneer er niet voldoende ruimte tussen de woningen en de leefgemeenten gehandhaafd blijft, wordt het inderdaad een chaos. De heer Dijkstra behoeft zich echter niet te veel zorg te maken. Vanochtend is toegezegd, dat de raad binnen de kortst mogelijke tijd de vraag zal worden voorgelegd in hoeverre Soest zich zal willen of kunnen aanpassen aan de plannen die in het Plan voor het we sten des lands zijn neergelegd. De heer DIJKSTRA meent dat de wethouder en hij langs elkander heen praten. Het lijkt hem niet prematuur, wan neer de raad zich met de zaak bezig houdt. Het is integen deel de hoogste tijd. Spreker maakt zich geen zorg dat het college niet zou waken voor de belangen van Soest. Zijn verwijten zijn bepaald niet plaatselijk bedoeld. Maar wat meer duidelijkheid en publiciteit zou hem bijzonder goed lijken, niet alleen voor de raad, maar voor de gehele burgerij Een aantal punten zijn niet beantwoord. Spreker vindt dit niet zo heel erg. In de commissie zal wel gelegenheid zijn er verder op in te gaan. Hierbij wil spreker het laten, ofschoon hij door het antwoord niet is bevredigd.. De wethouder VAN ZADELHOPE merkt op, dat men wel over publiciteit kan spreken, maar dat het de raad toch zeer onaangenaam zou zijn, wanneer aan de plannen van de heer Van Embden publiciteit zou worden gegeven vóór de raad ervan weet. Dit ligt per sé niet in de bedoeling van het college. Men zou daarmede op gevaarlijk terrein komen. Hoofdstuk VIII. Onderwi js,_ lams ten en wetenschappe n VolgnrV4"3ü "Vergoeding van 'de 'TEo s ten" van bi j z on3e*re""s oho- len, bedoeld in'artfleer TOT der haper-* onderwijswet 1920V Bij dit volgnummer stëTtT'de voorzitter aan de orde; Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leer ling voor het jaar 1959? als bedoeld bij artikel 55bis van de Lager-onderwijswet 1920 voor het lager, uitgebreid lager en voortgezet lager onderwijs (1-1320-6634). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Volgnr472Vergoeding aan besturen van bi jz onder scholen, ingevolge' art .'34 van het" be slu'it* b'uxf'engewo'on lager onde~rwi~js Bij dit volgenummer sTelt de voorzitter aan de ordes Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het jaar 1959? als bedoeld bij artikel 34lid 4, van het "besluit buitengewoon lager onderwijs 1349" voor het buitengewoon lager onderwijs (1-1319). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Volgnr«506Kosten melkverstrekking aan schoolgaande kinde> ren. 'Bij dit volgnummer stelt de voorzitter aan de orde; Voorstel tot het invoeren van de schoolmelkvoorzie- ning (1-1321 - Dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 336