- 22 december 1958 170 o Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Yolgnr«_564 jCosten voor musea of openbare JoiJoliw)theken. De heer VA"N AND2L vraagt met nel: oog" op "eérT~15ihii"ötheek die het volgend jaar van subsidie zou kunnen profiterenwat een bibliotheek in verband met het rijkssubsidie moet doen om voor gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen. De VOORZITTER meent te weten (doch uit het hoofd is hij er niet geheel zeker van), dat het rijk subsidieert, wanneer ook de gemeente dit doet. Om voor subsidie in aan merking te komen moet een bibliotheek o.a, beschikken over een gediplomeerde bibliothecaris en voorts moet zij aan be paalde eisen voldoen wat het aantal boeken en de kwaliteit van de boeken betreft, terwijl ook geregeld boeken moeten worden aangekocht. Spreker deelt dit uit het hoofd mede en acht het het beste, dat de desbetreffende bibliotheek zich tot de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen wendt. In de provincie is een fonds voor lectuurvoorziening op het platteland, dat centraal van de gemeenten subsidie krijgt en dit verdeelt over de bibliotheken en bibliotheekjes in de verschillende plaatsen. Daaraan draagt Soest 800,-- bij. Dan Is in Soest werkzaam de bibliotheek van het departement Soest van de Maatschappij tot nut van het algemeen, welke bibliotheek feitelijk geen subsidie meer zou moeten krijgen, omdat de gemeente aan het provinciale fonds betaalt. Zij ont vangt echter in afwijking van de algemene regeling een klein bedrag, omdat zij er anders bij de provinciale regeling op achteruit zou zijn gegaan. Oiri in aanmerking te komen voor subsidie in 1 960 zal de door de heer Van Andel bedoelde bibliotheek er vór 1 maart werk van moeten maken. De heer VAN ANDEL dankt de voorzitter voor diens in lichtingen. Hij heeft tegen de voorgestelde posten geen enkel bezwaar. Het gaat hem alleen om de mogelijkheid voor een andere bibliotheek om. voor subsidie in aanmerking te komen. Yolgnr.60(h.ubsidie aan het Collegium Musioum U11rajectinum te 'Utrëchtï Mevrouw POLËT-MusTer merkt op, dat het college over weegt de subsidie voor tet U.S.0. af te schaffen, omdat de bevolking zo weinig blijk geeft van belangstelling voor de concerten. Wanneer men op de juiste wijze daaraan bekendheid geeft, moet het toch mogelijk zijn meer dan dertig belang stellenden voor een dergelijk concert te vinden. Wanneer spreekster ziet, wat de U.V.V. presteert t.a.v.haar avonden, waar niet eens beroepsgezelschappen optreden en waarvoor de entreeprijs veel hoger ligt dan voor de onderhavige concer ten, dan gelooft zij dat een en ander ontbreekt aan de wijze waarop de concerten ter kennis van de bevolking worden ge bracht. Laat men toch blij zijn, dat er op dit gebied iets in de gemeente is. Wanneer de buurtverenigingen in deze geen bemiddeling willen verlenen, dan moet een ander middel wor den gevonden. Spreekster heeft die mogelijkheid alleen ge noemd als voorbeeld. Men voedt de jeugd op in het luisteren naar muziek door het organiseren van jeugdconcerten. Maar wanneer er dan op dit terrein niets is, wanneer de jeugd niet meer voor jeugdconcer ten in aanmerking komt, dan is dat zeer te betreuren. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 338