- 22 december 1958 - 171. De VOORZITTER is liet met mevrouw Polet eens, dat het te gek iss wanneer er twintig bezoekers verschijnen op een concert waarvoor 200,subsidie wordt gegeven. Dat is 10,de man. Men kan de mensen dan beter een re tourtje naar Utrecht geven. Dan kunnen tweemaal zoveel mensen het concert bijwonen. In het voorjaar zal waar schijnlijk wederom een concert worden gegeven. De orga niserende vereniging zal in overweging worden gegeven zich te bezinnen op middelen om deze concerten meer in de aandacht van het publiek te brengen. De publiciteit ten aanzien van deze concerten in de kranten is overigens in het verleden toch wel voldoende geweest. Iedereen heeft het kunnen weten. Spreker vreest, dat de geringe opkomst heel sterk wordt veroorzaakt door een ge brek aan muzikale belangstelling bij de Soester bevolking. Daar komt ook wel bij, dat Soest niet beschikt over een behoorlijke muziekzaal. De entourage doet er natuurlijk ook toe. Spreker kan zich voorstellen, dat men eerder naar een concert te Utrecht dan naar een concert te Soest gaat. Het is natuurlijk te proberen, meer belangstelling voor deze concerten te wekken, maar wanneer dit niet mocht gelukken, is het niet verantwoord - hoe betreurens waardig opheffing van deze concerten ook zou zijn - door te gaan met deze concerten. Het is zeer te betreuren, dat deze concerten te Soest zo weinig belangstelling trekken, terwijl zij in aanmerkelijk kleinere gemeenten veel meer succes hebben. Een vergelijking van deze concerten met de uitvoe ringen van de U.Y.Y. gaat mank. De uitvoeringen van de U.V.V. zijn weldadigheidsuitvoeringen en toneeluitvoeringen. Nu trekt toneel op zichzelf altijd al veel meer publiek dan concerten. Bovendien betreft her hier weldadigheids uitvoeringen, waarvan de prijs wel vrij hoog ligt, maar waarbij men weet een goed doel te dienen door er heen te gaan. De dames van de U.Y.Y. bewerken voorts hun kennis senkring om de kaarten te verkopen. Dit is dus geheel iets anders dan de concerten, waar men heen gaat om mu ziek te horen en niet orn een bepaald goed doel te dienen. Mevrouw PODET-Musler hoopt, dat de pers op deze kwestie de aandacht zal vestigen. De heer D.DE HAAN vraagt, of een dergelijk concert niet eens in Soesterberg kan worden georganiseerd om te zien of er daar meer belangstelling voor bestaat. De Y00RZITTER merkt op, dat Soesterberg op dit ge bied in het algemeen beter is voorzien dan Soest. In de garnizoensontspanningszaal worden voor de militairen veel grotere en veel betere uitvoeringen gegeven, waar een groot deel van de Soesterbergse bevolking voor heel wei nig geld heen kan. De suggestie van de heer De Haan zou echter kunnen worden overwogen. De gemeente organiseert deze concerten niet. Dit geschiedt onder auspiciën van een bepaalde vereniging. Wanneer die vereniging een concert te Soes terberg zou willen organiseren, dan zal het gemeentebe stuur daar gaarne medewerking aan verlenen, Hoofdstuk XIII. Qverige inkomsten en uitgaven. Yo'lgnr". 7"2~C 7 Qnvoorzi" ene" uitgaven'."

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 340