- 22 december 1958 - 172. Dit volgnummer wordt aangehouden. De voorzitter stelt aan de orde de ICapitaaldienst De Kpaitaaldienst geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Volgnummer 720 wordt in verband met de nota van wijzi gingen verminderd met 31.145*-- tot 14.927*06 en ver volgens in verband met het besluit tot het toekennen van subsidie aan het Koningin Wilhelminafonds verminderd met 140,en uiteindelijk vastgesteld op 14.787*06. Vervolgens wordt de begroting in haar geheel, met inachtneming van de aangebrachte v/ijzigingen, zonder hoof delijke stemming vastgesteld. Hierna sluit de voorzitter, te 15.20 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld op 18 februari 1959» De secretaris, De "burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 342