- 33. - Nr2 - 27 februari 1958 - 18. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 27 februari 1958, te 19-75 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinok. SECRETARIS s de heer J.J.J.M.Eesten. Tegenwoordig de leden; C.van Andel, J.van den Arend, A. Brouwer, HAButzelaarH. JSClemensLorresteijn, P. Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstHC.Klarenbeek, mevrouw SG.Landweer- de Visser, DrD.JP.OranjeP.C.Pieren, mevrouw S.M.Polet- Musler, J.A Schaaf smaP.H. Versteijne M.M.van Welj, W.G.van Zadelhoff en J.LL.Zoetelief le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. 30. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 19 december 1957. Leze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 31Ingekomen stukken. a. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschap pelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring U IV" van de 4e wijziging begroting 1957 en van de 1e wijziging begroting 1958 aangezien de reeds eerder toegezonden wijziging vervalt met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. b. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verifica tie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen c. Verzoek van mevrAStangenberger-de Jonge te Amsterdam en L.de Haan te Soesterberg om weg nr.38 van de wegenlegger aan het openbaar verkeer te onttrekken, welk verzoek be reids in behandeling is genomen. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen te stellen van B&W om preadvies. Besloten wordt overeenkomstig hetgeen omtrent deze stukken is voorgesteld. 32. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het verzoek van het R.K. schoolbestuur te Soest tot aanschaffing van een stofzuiger voor de kleuterschool aan de Steenhoffstraat (1-1141). Le heer VAN WELY vraagt of alle kleuter- en lagere scholen over een stofzuiger beschikken. Zo niet, zal daarin dan in de nabije toekomst worden voorzien? Le wethouder LE HAAN acht het het beste het door de heer Van Wely aangesneden punt in de eerstvolgende vergade ring van de onderwijscommissie te bezien. Ten aanzien van de bijzondere scholen weet hij niet precies, hoe de situatie is. Le schoolbesturen moeten zelf beoordelen, of zij al dan niet een stofzuiger willen hebben. Le kleuterscholen die over een eigen gebouw beschikken, hebben soms een stofzuiger. Le kleuterscholen die niet over een eigen gebouw beschikken maken veelal gebruik van de wijze, waarop het gebouw, waarin de school is ondergebracht, wordt schoongehouden. Leze kwestie zal dus in de eerstvolgende vergadering van de onderwijscommissie aan de orde worden gesteld. Le heer VAN WELY zou dit zeer op prijs stellen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 36