- 27 februari 1958 - 19. 35. Voorstel tot benoeming van een hoofd der openbare kleuterschool aan de Duinweg (1-1140). De VOORZITTER verzoekt de heren G-rift en Dorre- steijn met hem het stembureau te vormen. Met algemene (19) stemmen wordt benoemd mejuffrouw H .II.B.Esch. De VOORZITTER dankt de heren Dorresteijn en Grift voor de genomen moeite. 34. Voorstel tot nadere vaststelling van regelen betreffende de inning van schoolgelden voor het kleuteronderwijs (IV-1143) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 35. Voorstel tot het aangaan van een geldlening(en) met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (Aandeel van op brengst Eerste nationale Woningbouwlening 1957) (IV- 1145) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER stelt hierop aan de orde het volgende nagekomen voorstel; 36. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. De VOORZITTER deelt mede, dat het hier betreft een lening voor a. de bouw van de rioolwaterzuiverings installatie te Soest ad 1.600.000,en b. verbreding van de Maatweg ad 115.000,Door deze lening kan thans spoedig met beide werken worden begonnen. De looptijd van de lening is dertig jaar met gelijke jaar lijkse aflossingen. Extra aflossing mag de eerste tien jaar niet, daarna vijf jaar 102-gdaarna vijf jaar 101 -§$ en daarna h 101$. De rente bedraagt 5f$. Er is geen previsie verschuldigd. De heer CLEMENS; Blijft die rente dertig jaar ge handhaafd? De VOORZITTER; Inderdaad, maar na tien jaar be staat de mogelijkheid de lening af te lossen, zij het met een boeteclausule. De heer ORANJE; Ik neem aan, dat wij ons over deze lening verheugen. Dit woord mag hier toch ook wel even vallen. De VOORZITTER; Als college verheugen wij ons er bijzonder over. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 37. Voorstel inzake het opnemen van kasgelden en het over eenkomen van een krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, gedurende het tweede kwartaal 1958 (IV-1146). De VOORZITTER deelt mede, dat in verband met het hiervoor genomen besluit de ontwerp-besluiten, beho rende bij het onderhavige voorstel, dienen te worden gewijzigd in die zin, dat het maximum bedrag van de vlottende schuld gedurende het tweede kwartaal 1958 in plaats van op 3.600.000,moet worden gesteld op 2.000.000,en dat het maximum van het krediet in rekening-courant bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten in plaats van op 3.500.000,moet worden gesteld op 1.900.000, - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 38