- 27 februari 1958 - 21. teur van gemeentewerken en uit dat van de hoofdingeni eur-directeur van de provinciale directie van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid, dat deze woning zodanige gebreken heeft, dat ze niet meer voor bewoning geschikt is te maken. De zolder boven de woonkamer is in gebruik bij de naastgelegen woning. Spreker neemt aan, dat die zolderruimte tot het onbewoonbaar te ver klaren gedeelte behoort. Deze kwestie zit echter niet op een maand. Daarom wil spreker het voorstel van de heer Klarenbeek overnemen. Dan heeft men de tijd zich nader te oriënteren over de situatie. Men behoeft dan thans niet een besluit te nemen over een aangelegenheid, waaraan blijkbaar nog kanten zitten, die hier niet naar voren zijn gekomen. Spreker stolt dus voor dit punt aan te houden. Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 40. Voorstel tot vaststelling van de rentepercentages in rekening-courant over 1957 roet het gasbedrijf. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 41Voorstel tot wijziging der beheersverordening van het gasbedrijf (IV-1144). De heer ORANJE heeft een enkele bedenking tegen de door het college voorgestelde redactie van de wijziging van artikel 4 der verordening op het gasbedrijf. Met het college is hij van oordeel, dat het juist is dat het gasbedrijf de kosten van administratie vergoedt voor zover die door de algemene dienst wordt gevoerd. Maar het college noemt die kosten in het ontwerp-besluit een "aandeel" in de kosten van de algemene dienst. Dit woord "aandeel" wordt in de toelichting gemotiveerd. Het college is namelijk van mening, dat bij de vast stelling van de te vergoeden kosten met de ontwikkeling van het bedrijf en met het uitgavenniveau van de alge mene dienst rekening moet worden gehouden. Hier verlaat het college - en het doet dat bewust - de gedachte van vergoeding van verleende diensten en legt het recht streeks verband èn met de bedrijfs- ën met de gemeen telijke conjunctuur. Het college maakt van dit woord "aandeel" een beleidskwestie, die uitgaat boven de be hartiging van de afgezonderde tak van dienst, de ge meentelijke gasvoorziening De vraag doet zich dan voor, waar dit beleid uiteindelijk naar toe zou kunnen gaan. En dan vreest spreker, dat met deze redactie de mogelijkheid wordt geopend om bij een goede conjunctuur van het bedrijf en eventueel een minder goede conjunctuur van de alge mene dienst een zodanig bedrag voor deze vergoeding vast te stellen, dat in feitede algemene dienst van winst uit het gasbedrijf gaat profiteren. Spreker grijpt deze vrees niet uit de lucht, want in deze zelfde toelichting staat, dat het college in deze vergoeding (lees: dit aandeel) nog eens tot uit drukking wil brengen, dat het gasbedrijf niet als een geheel op zichzelf staand bedrijf kan worden beschouwd, doch dat dit bedrijf slechts als een in administratief opzicht zelfstandige tak van de gemeentehuishouding moet worden aangemerkt. Spreker kan hieruit niet anders lezen dan dat het college van oordeel is, dat het gas bedrijf lief en leed met de algemene dienst moet delen en dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 42