- 27 februari 1958 - 24. Het voorstel wordt, ter behandeling in de gascommissie aangehouden. 42. Voorstel tot het verlenen van krediet voor het voorbereiden van plannen voor uitvoering van aanvullende werken (1-1148). 43» Voorstel tot intrekking van het uitbreidingsplan in hoofd zaak geldende voor het gedeelte der gemeente gelegen ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoortvoor zover betreft een gebied, kadastraal bekend als sectie H, nrs. 6900, 6901, 6927 en 7093, gelegen tussen de Talmalaan, Mendelssohnlaan en de Dalweg (1-6075). 44. Voorstel tot aankoop van grond, gelegen nabij de lange Brinkweg, van W.C.van Logtensteijn, zulks in verband met de verbouwing van het openbaar slachthuis (1-1149). 45. Voorstel tot aankoop van enige stroken grond ter verbreding van de Maatweg (1-6072). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 42 tot en met 45 besloten. 46. Voorstel tot de bouw van twee woningen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Soesterberg. De VOORZITTER stelt hierop een niet op de agenda voor komend voorstel aan de orde, waarover hij het woord verleent aan de heer Van Zadelhoff. De wethouder VAR ZADELH0FF deelt mede, dat de riool waterzuivering in Soesterberg haar voltooiing nadert. In het plan was een signaleerinrichting opgenomen, waarvoor een aparte verbinding van het terrein met het politiebureau te Soesterberg nodig was. Maar deze signaleerinrichting zou 15.000,kosten en daarom is met het ingenieursbureau Dwars,Heederik en Verhey het denkbeeld besproken van een dergelijke inrichting af te zien en op het terrein twee woningen te bouwen. Het zullen woningen zijn gelijk aan die bij de rioolwaterzuivering in Soest. Er is voldoende geld voor beschikbaar. De aannemingssom is namelijk 60.000, beneden de begroting gebleven. Het meer- en minderwerk levert de gemeente ook nog een overschot van 15.000,op, zodat van het totale krediet voor de rioolwaterzuiveringsin richting in Soesterberg 75.000,overblijft. Daar de woningen op grondgebied van de gemeente Zeist komen te staan en van deze gemeente bezwaarlijk kan worden verlangd, dat zij deze beide woningen uit haar woningwet woningcontingent beschikbaar stelt, zullen zij volgens de premieregeling moeten worden gebouwd. Een der beide woningen kan worden betrokken door een technisch man, die dagelijks toezicht op de rioolwaterzui vering kan houden en de andere kan voor een tweede persoon worden bestemd. Het voorstel is alleen in de grondcommissie besproken, die ermede akkoord gaat. Spreker stelt dus namens het college voor op het ter rein van de rioolwaterzuivering te Soesterberg en uit het voor de rioolwaterzuivering verleende krediet twee woningen te bouwen. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Hierna sluit de voorzitter, te 20.00 uur, de vergadering Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 17 april 1958. De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 48