- 11 februari 1958 2 Moeilijker maar beter ware het een zodanig spaarkli- maat te scheppen, dat men meer dan tot nu toe bereid wordt om zich beperkingen op te leggen, teneinde enig eigen kapitaal - in welke vorm ook - op te bouwen. Het op deze wijze uit de consumptieve sfeer gehouden geld zal dan voor de eigenaar enige materiële zekerheid betekenen, terwijl het anderzijds de overheid in staat kan stellen het verzorgingspeil te handhaven en zo mogelijk te verho gen. Gebeurt dit niet dan zal - nationaal gezien - het verzorgingspeil moeten zakken. Wenden wij ons thans van deze meer algemene proble matiek tot de gemeente welker bestuur aan onze zorg is toevertrouwd. In 1957 vonden 552 (524) 1geboorten plaats en over leden 233 (233) personen, derhalve een geboorte-overschot opleverende van 319 (291). Er vestigden zich 2422 (2456) personen, terwijl er 2184 (2071) vertrokken, derhalve een vestigingsoverschot opleverende van 238 (385) Als resultaat van een en ander vermeerderde de bevolking met 557 (676) zielen van 26029 tot 26586. Ie Soesterberg vermeerderde de bevolking met 342 (283) zielen van 4195 tot 4537. In totaal werden 181 (183) huwelijken voltrokken. Het aantal verhuizingen binnen de gemeente, zowel van gezinnen als van alleenstaande personen, bedroeg 663 (932). 105 (161) door de gemeente gebouwde woningen kwamen gereed en 145 125andere. Een totale vermeerdering ople verende van 250 (286). Van de door de gemeente gebouwde woningen waren er 62 bestemd, voor militairen van elders. Voor de eigen bevolking kwamen er derhalve door gemeente lijke woningbouw slechts 43 woningen gereed. De gemeente lijke woningbouw heeft in deze gemeente in 1957 wel heel sterk geleden onder het kapitaalgebrek. 8 (8) woningen werden onbewoonbaar verklaard, 6 (9) onbewoonbaar verklaarde woningen werden ontruimd en 3 (4) werden afgebroken. In 1957 werden voor Soest 449 (721) vestigingsvergun ningen uitgereikt en wel 204 (446) aan personen ter plaat se 141 (171) aan personen van elders door koop; waarvan er 17 (13) een ruil tot stand brachten; 31 (29) aan perso nen van elders door ruil, 73 (75) aan personen van elders zonder ruil Voor Soesterberg werden 120 (146) vestigingsvergunnin gen uitgereikt, en wel 86 (67) aan personen van elders en 34 (79) aan inwoners. De 86 vergunningen voor personen van elders omvatten de volgende categorieën? 67 vergunningen voor militairen, 2 vergunningen voor onderwijzers, 12 ver gunningen door middel van woningruil en 5 vergunningen ten gevolge van koop. Het aantal woningzoekende gezinnen bedroeg per 1 januari van dit jaar 1 391 1393Deze gezinnen zijn te verdelen in de volgende 5 groepen; a. zelfstandig wonenden, waarvoor verhuizing gewenst is we gens te kleine of te slechte woonruimte of op medisch - advies; - 1De getallen tussen haakjes zijn die van 1956.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 4