Nr3 - 17 april 1958 - 25 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 17 april 1958, te 19.15 uur. VOORZITTER; de loco-burgemeester, de heer W.G. van Zadelhof! wethouder. SECRETARIS; de heer J.J.J,M.Resten. Tegenwoordig de leden; C.van Andel, J.van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-Musler J.A. Schaafsma, P.H. Versteijne, M.M. van Wely en J.D.L. Zoete lief Afwezig met kennisgeving het lid; T. Lorresteijn. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat de burgemeester, die reeds veertien dagen ziek is, bericht van verhindering heeft gezon den. Spreker wenst de burgemeester namens de gehele raad spoe dige beterschap toe en deelt voorts mede, dat de burgemeester vermoedelijk maandag a.s. zijn werkzaamheden zal hervatten. De heer ORANJE; Het zal ons zeer verheugen, mijnheer de voorzitter. De VOORZITTER deelt verder mede, dat ook de heer Dorresteijn bericht van verhindering heeft gezonden. 47. Vaststelling van de notulen van de raadsvergaderingen van 11 en 27 februari 1958. De notulen van deze beide vergaderingen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastge steld 48. Ingekomen stukken. a. Mededeling, dat de gemeentere kering en de bedrijfsrekeningen over 1955 op 17 maart 1958 ongewijzigd door gedeputeerde staten van Utrecht zijn vastgesteld. Deze mededeling wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Verzoekschriften van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" gevestigd te Soest om medewerking ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet voor het aanschaffen van diverse benodigdheden voor de kleuterscholen aan het Driftje, de Schoolstraat, de Julianalaan en de Rembrandtlaan met voorstel van burgemeester en wethouders om deze verzoeken in handen van hun college te stellen voor het uitbrengen van preadvies c. Overzicht van bedragen en valutadata uit hoofde van door kopers van rentespaarbrieven ten aanzien van de gemeente uit gesproken voorkeur met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. d. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandsche Gemeen ten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. e. Verzoek van de heer M. van Zinderen Bakker om ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand met voorstel om dit ont slag met ingang van 15 mei 1958 eervol onder dankzegging te verlenen. Ten a anzien van de ingekomen stukken b tot en met e wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten over eenkomstig hetgeen daaromtrent is voorgesteld. - 49. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 50