- 17 april 1958 - 26. 49. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de verbetering van de afrastering van een gedeelte van het terrein behorende bij de school voor g.l.o. aan de Beetz- laan (1-1150). 50. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend krediet ten behoeve van de aanschaffing van kleutersets voor de Chr. Kleuterschool aan het Drift je (1-1151). 51. Voorstel inzake de tarieven van het Soester Natuurbad (IV-1156) De voorstellen sub volgnr.49 tot en met 51 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 52. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche gemeenten ad 90.000,- (IV-1157). De wethouder VAN DEN AEEND zegt dat in een der bladen zeer terecht is opgemerkt, dat over de aflossingsvoorwaar- den van deze lening met geen woord wordt gerept. De Bank voor Nederlandsche Gemeenten mag niet uitlenen zonder toestemming van de minister van financiën. Deze bank heeft het bedrag van de lening voor de gemeenten beschikbaar ge steld onder dezelfde voorwaarden als zij de gelden heeft geleend. Zij heeft zich alleen het recht van vervroegde aflossing voorbehouden. Uit de voordracht van het college blijkt in het geheel niet, dat ook de gemeentebesturen daartoe gelegenheid zouden hebben. De schrijver van het artikel komt terecht tot de conclusie, dat de gemeenten min of meer de dupe worden van de financiële politiek van het rijk. Spreker doet daarom voorlezing van het volgende gedeelte van een brief van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten van 4 februari 1958 aan de gemeentebesturen. "Wij gebruiken deze gelegenheid om u een nadere toelich ting te geven ten aanzien van een punt, hetwelk betrekking heeft op het concept van het leningscontract, dat wij heb ben gezonden aan alle gemeenten, voor welke de tot en met 18 januari j.1. uitgesproken voorkeur een bedrag van 5.000,-- of meer beloopt. "In dit concept is gesteld, dat vervroegde aflossing van het leningsbedrag zal zijn uitgesloten. In dit opzicht is er verschil rnet de voorwaarden, welke op de door ons uitgegeven Rentespaarbrieflening van toepassing zijn. Daar in hebben wij ons de bevoegdheid voorbehouden per 1 maart 1968 de uitgegeven rentespaarbrieven tegen een koers van 175% vervroegd aflosbaar te stellen. Deze vervroegde aflos baarstelling kan uitsluitend alle nog uitstaande rente- spaarbrieven betreffen. "In d.eze laatste bepaling, welke gedeeltelijke ver vroegde aflosbaarstelling uitsluit, komt het bijzondere karakter van de lening tot uitdrukking. Het blijkt voorts uit de gehele constructie van de lening. Het is dit bij zondere karakter, hetwelk het nodig maakt, dat het initia tief tot eventuele vervroegde aflosbaarstelling van onze instelling zal moeten uitgaan. Met het oog hierop kon in de met de gemeenten te sluiten overeenkomsten de mogelijk heid tot vervroegde aflossing niet word.en opgenomen. Niet temin stellen wij er prijs op bij deze te uwer kennis te brengen, dat wanneer de bank van bedoelde bevoegdheid ge bruik zal maken, zij - ind.ien zij alsdan de gemeenten niet in de gelegenheid zou kunnen stellen onder voorwaarden als - voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 52