- 17 april 195 8 - niet of er van andere gemeenten verzet is gekomen, en dat gaat hem ook niet aan. Als raadslid met eigen verantwoordelijk heid is het zijn taak de belangen van de gemeente Soest te be pleiten zoals hij die ziet en niet zoals het wordt gezien door andere gemeenten. Ook wanneer het geen succes heeft, kan het gebaar alleen zijn waarde hebben. De wethouder VAN DEN AREND is van oordeel, dat de tegenstrij digheid, die de heer Oranje tussen sprekers standpunt en dat van de voorzitter meent te zien, er niet is. Spreker heeft wel degelijk gezegd, dat bij het publiek de overtuiging heerste, dat het gehele bedrag voor woningbouw zou dienen. In zoverre wil hij toegeven, dat het misleidend was, maar hij wil dit niet de minister van financiën in de schoenen schuiven. Het gehele be drag is bestemd voor woningbouw; 40$ moet worden gebruikt voor het aflossen van vlottende woningbouwschuldmaar gemeenten die geen vlottende schuld hebben", mogen het gehele bedrag voor wo ningbouw gebruiken. Wanneer echter kapitaalobjecten niet zijn gedekt, moet dit in de allereerste plaats gebeuren. Wat praten met de Bank voor Nederlandsche G-emeenten betreft, wijst spreker er op, dat de lening onder bepaalde voorwaarden wordt aangeboden en dat de gemeente ze zonder meer kan weigeren, hetgeen spreker echter moet ontraden. De heer ORANJEs kunt toch ook een tegenvoorstel doen? De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het college met de Bank voor Nederlandsche G-emeenten de prettigste ervaringen heeft. Er is geen enkele reden te veronderstellen dat zij niet te goe der trouw zou zijn, integendeel! Ook ten opzichte van de gemeente Soest neemt de bank een zeer welwillende positie in. Door te vragen of het gemeentebestuur wel aan kan op hetgeen in de cir culaire staat, zou het college naar sprekers overtuiging op de verkeerde weg zijn. De VOORZITTER zegt het in eerste instantie met de heer Oranje wel eens te zijn, dat de uitgifte van de rentespaarbrie- ven enigermate misleidend is geweest, maar dat men de zaak toch ook niet te theatraal moet opvatten. In het begin liep het he lemaal niet erg goed tot mensen die financieel wat meer deskundig waren, tot de conclusie zijn gekomen, dat het voor mensen met een groot inkomen voordeliger was rentespaarbrieven te kopen dan obligaties van 6$. Van het laatste moest men zoveel afstaan, dat er van voordeel van die hoge rente weinig sprake was. De 6$ van de rentespaarbrieven wordt echter geaccumuleerd uit gekeerd en dat geldt geen 60 h 70, doch slechts 20 èi 40$. Op het laatste ogenblik is er een vrij grote hausse in de rentespaar brieven gekomen, die werden genomen, niet om de woningbouw te doen slagen, maar omdat men er financieel voordeel in zag. De heer ORANJEs Maar zij hebben van de voorkeursclausule gebruik gemaakt. De VOORZITTER voelt er voor het voorstel aan te nemen en bij de Bank voor Nederlandsche G-emeenten te informeren of de condities waaronder de bank heeft geleend en de condities voor de gemeente gelijk kunnen worden getrokken. De heer VAN ANDELs Dan moet het voorstel worden aangehouden. De VOORZITTER acht dit niet nodig. Als de condities veran deren, zal de zaak opnieuw in de raad moeten komen en kan het nu aan te nemen voorstel worden ingetrokken. De heer VAN ANDEL vindt het dan toch beter het voorstel nu aan te houden. De VOORZITTER vindt dit niet tactisch en is het met de heer Van Andel eens, dat de gemeente niet veel kans maakt. De heer ORANJE kan zich hierbij aansluiten. - Hierna. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 62