17 april 1958 52 Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot verhoging van het bedrag, waartegen de ge meente tegen fraude enz. is verzekerd IV—1158) Voorstel tot toekenning van een duurtetoeslag over het eerste halfjaar 1958 ten behoeve van het daarvoor in aan merking komende gemeentepersoneel (IV—1159—6116) Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting en bedrijfs- begrotingen 1957 (overschrijding kredieten) IV—1161). Voorstel tot het beschikbaarstellen van een extra-krediet tot aanschaffing van meubilair voor het hoofdenkamertje van de o.l, school Kerkebuurt (1-1154)» Voorstel tot het beschikbaarstellen van een extra-krediet voor aanschaffing van een nieuwe geschiedenismethode t.b.v. de openbare lagere school Kerkebuurt (1-1155)» Voorstel tot medewerking ingevolge art.72 der Dager-onder- wijswet 1920 tot verbetering en verandering der verlichting in vier lokalen der Christelijke school aan de Driehoeks- weg 1-1153) Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges en van rechten wegens huwelijksvol trekkingen op buitengewone tijd of wijze (lV-1162). De voorstellen sub volgnr.53 tot en met 59 worden achter eenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot wijziging van de verordening regelende het be heer van het gemeentelijk gasbedrijf te Soest (IV-1144-6061 het voorstel en het ontwerp-besluit werden u reeds toegezon den voor de vergadering van 27 februari 1958). De heer PIEREN merkt op dat aan dit voorstel, hoewel het eenvoudig lijkt, vele problemen zijn verbonden, zoals ook in de commissie-vergadering is gebleken. De hoogte van het door het gasbedrijf te betalen bedrag aan het uitgavenniveau van de algemene dienst te koppelen, is onjuist. Hierin kan - zij het slechts theoretisch - het gevaar schuilen, dat stijging van de uitgaven van de algemene dienst verhoging van de gasprijs ten gevolge heeft. In de memorie van toelichting wordt tevens vermeld, dat het gasbedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Hiermede kan spreker het niet eens zijn. Zoals de wethouder in de com missievergadering heeft medegedeeld, is de redactie van de memorie van toelichting minder goed uitgevallen en wordt pre cies bedoeld hetgeen de commissie wenst. Eet is goed in de notulen van deze raadsvergadering vast te leggen wat de be doeling is, opdat er later geen misverstanden kunnen ont staan. De heer ORANJE herinnert aan zijn in de vorige raads vergadering ingediende voorstel tot wijziging van artikel 4 van de door B&W voorgestelde verordening. Op voorstel van de heer Pieren is de kwestie teruggewezen naar de gas- commissie en daar is zij uitvoerig behandeld. Deze behan deling heeft spreker niet overtuigd van zijn ongelijk. In tegendeel, zij heeft hem gestijfd in zijn bezwaren. Terecht stelt het college, dat het gasbedrijf profi teert van de werkzaamheden van de algemene dienst en dat het bedrijf de kosten van d ie werkzaamheden dient te ver goeden. Het verschil van mening tussen het college en spre ker betreft de vraag wat onder die vergoeding dient te vallen en hoe die vergoeding dan dient te worden berekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 64