- 17 april 1958 - 33. Het college ziet liet zo, dat het bedrijf een aandeel in de kosten van de gemeentehuishouding dient te betalen,, en dit standpunt brengt mee, dat gedeelten van de kosten van de ge- meent ehuishouding op het gasbedrijf worden afgewenteld waar dit bedrijf geheel buiten staat en dus ook de gasconsumenten. In de vergadering van de gascommissie heeft de wethouder het volgende voorbeeld aangehaald. Indien het gemeentebestuur een nieuw raadhuis zou bouwen, zouden de kosten van de algemene dienst stijgen en dus ook het aandeel daarvan dat het gasbe drijf in rekening moet worden gebracht. Deze opvatting komt er op neer, dat het gemeentebestuur tot de gasconsumenten zegts gij hebt als inwoners van deze gemeente een duurder raadhuis gekregen, wij verhogen daarom de gasprijs, want gij zult daar in uw aandeel moeten betalen. Met dit voorbeeld werd niet door spreker, maar vanwege het college de juiste inhoud van artikel 4 geïllustreerd. Sn dat is nu precies datgene waartegen spre ker waarborgen zoekt. Met deze en talloze andere kosten van de gemeentelijke huishouding heeft het gasbedrijf, hebben de gas consumenten, niets te maken. Spreker stelt zich op het standpunt dat het gasbedrijf in algemene zin met niet meer kosten mag worden belast dan bij op heffing van het gasbedrijf zouden kunnen worden wegbezuinigd En dat is zonder twijfel een geheel ander bedrag dan het col lege voor ogen heeft. De heer VAM ANDEL is het met de heren Pieren en Oranje eens, dat het gasbedrijf een afzonderlijke tak van dienst is. Niettemin acht hij het billijk dat door het gasbedrijf jaarlijks iets aan de algemene dienst wordt betaald, omdat door de ge meente-administratie verrichtingen plaatshebben die ten laste van het gasbedrijf behoren te komen. Met de heer Oranje acht spreker het woord "aandeel" minder gewenst, omdat dit een zeer nauwe verwantschap tussen het gas bedrijf en de overige diensten aanduidt. Hij zou het woord "aandeel" willen vervangen door "deel" of door "bijdrage". Mevrouw POIEI-Musler zegt, dat de wethouder in de gascom- missie heeft medegedeeld, dat het college niet bedoelt "aan deel in de kosten", maar een bijdrage in de kosten per aan sluiting. Wanneer de raad ieder jaar een bedrag per aanslui ting bepaalt, wordt het bezwaar omzeild, dat het aandeel wordt opgetrokken tot het niveau van de kosten van de gehele gemeen tedienst. Doordat de toelichting foutief is geweest en niet is hersteld, ontstaat er zoveel gepraat, laat de wethouder er dus iets over zeggen. De wethouder VAN DEN AEE1TD zegt, dat de dames en heren leeuwen en beren zien, die er helemaal niet zijn. De voorge stelde verordening bepaalt uitdrukkelijk, dat het bedrag jaar lijks bij de begroting wordt vastgesteld. De raad heeft te allen tijde de bevoegdheid in het bedrag verandering te brengen. Er zijn behalve administratieve ook bestuurskosten; een deel van de wedde van de burgemeester, van de presentiegelden der raadsleden enz. De heer Oranje wil met artikel 252 van de gemeentewet dui delijk maken, dat het gasbedrijf een zelfstandig bedrijf is. Spreker kan dat in dit artikel niet lezen. Het artikel gaat over "door den raad onder goedkeuring van gedeputeerde staten aangewezen takken van dienst" en bepaalt ten aanzien van deze takken van dienst, dat behalve de ontvangsten en uitgaven wel ke een gevolg zijn van de geldelijke verhouding tussen deze takken en de algemene dienst der gemeente, alleen de voor- of nadelige saldo's in de begroting der plaatselijke inkomsten en uitgaven worden opgenomen. - In -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 66