- 17 april 1958 - 34. In het voorstel van het college wordt gesproken van een in administratief opzicht zelfstandige tak van ge meentedienst, hetgeen in overeenstemming is met het des betreffende artikel van de gemeentewet. Een andere zelf standigheid hebben de takken van dienst niet; zij zijn geen rechtspersoon. In antwoord aan mevrouw Polet-Musler zegt spreker niet te hebben gedoeld op een bepaald bedrag op grond van ver schillende gegevens; hij heeft gezegd, dat men als norm het aantal aansluitingen maal 2,--- zou kunnen nemen, haar er 5000 aansluitingen zijn, zou dit neerkomen op 10.000, 'Het is niet mogelijk de kosten van de algemene dienst ten behoeve van het gasbedrijf precies te becijferen. In de stijging van het uitgavenniveau, van de algemene be heerskosten, heeft het gasbedrijf zijn deel bij te dragen. Als de gemeente groeit, groeit ook het gasbedrijf en het is logisch dat het dan ook iets meer bijdraagt. Maar het zou te enenmale onjuist zijn om, wanneer het ga.sbedrijf een goed jaar maakt en de algemene dienst er slecht voor staat, het gasbedrijf te gebruiken om het tekort van de gemeente aan te vullen. Dat ligt in het geheel niet in de bedoeling van het college. En bovendien; de beslissing ligt bij de raa d De VOORZITTER stelt voor in artikel 4 de woorden "we gens aandeel" te laten vervallen; da,n is het causaal ver band opgeheven. De heer ORANJE merkt op, dat de gemeentewet van "tak van dienst" spreekt, maar de wethouder van "huishouding"; dat is geheel iets anders. De wethouder meent verder, dat het er niets toe doet, omdat de raad jaarlijks het bedrag vaststelt. Dit laatste is juist, maar in de verordening wordt het criterium vast stellen, en het gas.t om dat criterium. Als voorbeeld is genoemd een duur stadhuis. Dat gaat spreker te ver. Het gaat om het bedrag dok bij opheffing van het gasbedrijf zou worden bezuinigd. Indien de raad akkoord gaat met de door de voorzitter voorgestelde wijziging, is spreker echter content. De wethouder VAN DEN AREND heeft tegen de door de voor zitter voorgestelde wijziging geen bezwaar, maar wijst er op, dat het ook dan een aandeel blijft. Niemand kan toch menen dat, wanneer in vijf jaar tien brandweerautos zou den worden aangeschaft, het gasbedrijf daarin zou moeten meebetalen. De heer VAN ANDEL zegt dat geen van de raadsleden zal vrezen, dat over een of twee jaar het gasbedrijf in de kosten van de gemeente zal worden aangesproken. De heer ORANJE; In het verleden is het gebeurd! De heer VAN ANDEL; Na het huidige zal echter een ander gemeentebestuur komen, dat zich op de verordening zal ba seren en daarom is het noodzakelijk deze juist te formule ren. Voor mevrouw IANDWEER-de Visser maakt het weinig ver schil uit of de woorden "wegens aandeel" al dan niet ver vallen. Het is misschien zelfs beter die woorden te hand haven, omdat men anders het gasbedrijf voor alle kosten zou kunnen laten opdraaien. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 68