-11 februari 1958 - 3. advies: 92 (109) gezinnen te Soest, 15 (25) te Soesterberg, totaal 107 (134)? D. bij anderen inwonend: 166 (149) gezinnen te Soest, 53 (25) te Soesterberg, totaal 210 (188); c, zij, die zich in verband met hun werk ter plaatse wensen te vestigen: te Soest 162 (189) en te Soesterberg 477 (546), totaal 639 (735); d, zij, die wensen te huwen, of gehuwd zijnde nog apart wonen: 260 (223) te Soest en 29 (33) te Soesterberg, totaal 289 (256); e, niet tot een der vorige categorieën behorend: 102 (80) te Soest, 35 (geen) te Soesterberg, totaal 137 (80). Bij nadere bestudering van deze cijfers blijkt dat het aan tal woningzoekenden praktisch gelijk gebleven is terwijl de groep van hen, die zich hier in verband met hun werk van elders wensen te vestigen met rond 100 gezinnen is verminderd. Bit wil dus zeggen dat het aantal alhier gevestigde woningzoekenden met rond 100 is toegenomen, ondanks het gereed komen van 43 gemeentelijke woningen voor de eigen bevolking. Voor het op een gelijk peil houden van de woningnood zouden dus in 1957 een kleine 150 woningen voor de verhuur gebouwd moeten zijn. Het is merkwaardig dat ik bij een soortgelijke berekening voor 1956 tot nagenoeg een gelijk aantal kom„ We mogen hieruit de conclusie trekken dat het er naar uit ziet dat eerst bij een produktie van meer dan 150 huurwoningen per jaar wij op de wo ningnood inlopen/ Een conclusie, die ons de ernst van de situ atie doet realiseren. Be loden arm van de bestedingsbeperking drukte zwaar op iedere gemeentelijke activiteit in het afgelopen jaar. Zo kon nog geen begin van uitvoering gemaakt worden met een meer dan urgent werk als de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Soest. Be voortgang van de rioleringswerkzaamheden wordt thans op niet te verantwoorden wijze vertraagd. Maar ook andere werken zoals scholenbouw, bouw van een politiebureau met hulpsecreta rie te Soesterberg stagneren. Zeer te betreuren is ook, dat geen voortgang gemaakt kon worden met de plannen tot het stichten van een dorpshuis te Soesterberg, teneinde mede te helpen aan het vormen van een samenleving aldaar. Ons streven blijft er op gericht om waar mogelijk iets van deze hoogst noodzakelijke werken te verwezenlijken. Be opening van de St. Theresiaschool dit jaar betekende een aanmerkelijke verlichting voor de Mariaschool. In verband met de groei van de openbare u.l.o. kreeg deze 1 januari j.1. een vierde leerkracht. Op 1 juli 1957 ging het beheer van de Prinses Marijke kleuterschool aan de Hachtegaalweg over naar de gemeente en ontstond zodoende onze eerste openbare kleuterschool. Gemeentebestuur en burgerij konden wederom op de waakzaam heid en geoefendheid van de beide Vrijwillige Brandweervereni gingen vertrouwen. In totaal hadden er te Soest 43 (58) branden plaats en te Soesterberg 16 (12). Hiervan waren te Soest 5 (11) en te Soes terberg 2 (5) schoorsteenbranden, te Soest 9 (23) en te Soes terberg 8 (5) bos- en heidebranden. Soesterberg kreeg een nieuwe nevelspuit terwijl een begin gemaakt werd met de verbetering van de brandweergarage aldaar. - Wederom -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 6