- 17 april 1958 - 35. De VOORZITTER stelt nu voor de woorden "wegens aandeel in de kosten1' te schrappen en alleen te "bepalen; het bedrijf be taalt jaarlijks aan de gemeente een vergoeding. Met dit amendement gaat de raad akkoord. Het gewijzigde voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 61Voorstel tot vaststelling van een partieel uitbreidingsplan voor Soestdijk en 't Hart. (1-6119). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 62. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge artikel 50 van de Kleuteronderwijswet tot aanbouw van een werk- speel lokaal aan de Christelijke kleuterschool te Soesterberg (1-1165) De heer PIEREH juicht dit voorstel van ganser harte toe. Het schoolbestuur heeft de zaak kordaat aangepakt en zelf stap pen ondernomen om de verbouwing te financieren. Het verdient voor deze activiteit een grote pluim. Thans buiten de orde gaande, zegt spreker dat het echter met de andere schoolproblemen in Soesterberg anders staat. De andere bijzondere scholen hebben allang hun plannen klaar, maar daarvan komt niets terecht. Voorts denkt spreker aan het verbouwen van de openbare school en aan de bouw van de openbare kleuterschool. Inde op 11 februari 1958 gehouden raadsvergadering heeft de heer Van den Arend medegedeeld, dat 25 miljoen beschikbaar zou worden gesteld door het rijk en dat door B&W was gewezen op de noodtoestand in Soesterberg. Is spreker goed ingelicht, dan is het verzoek van Soest afgewezen. Iïij gelooft dat het tijd wordt om in Den Haag eens met de vuist op tafel te slaan. Waar moet de gemeente in Soesterberg met de schoolkinderen naar toe? Via het rijk worden er maar woningen gebouwd, maar dan dient men in Den Haag toch ook rekening te houden met de behoefte aan scholen die daardoor ontstaat. Is er nu nog sprake van een nood toestand, binnenkort zal men moeten spreken van een schandalige wantoestand. Op 19 april wordt in Utrecht gelukkig een nationaal appel gehouden in verband met de noodtoestand op het gebied van de scholenbouwHoe denkt het college de moeilijkheden per sep tember a.s. op te vangen? Het zit hoofdzakelijk vast op de fi nanciering. Zijn er nu werkelijk geen bronnen aan te boren om gelden voor de bouw van scholen te verkrijgen? Is de wethouder van financiën ervan overtuigd, dat hij alle mogelijke moeite heeft gedaan om geld ter beschikking te krijgen? Misschien zal de gemeente zich weer met noodlokalen, met directieketen moeten behelpen. Het lijkt wel, zegt spreker, of wij in de middeleeuwen zitten; toen werd er ook in een boerenschuur onderwijs gegeven. Spreker acht het gewenst dat het volledige college naar Den Haag gaat en meent dat het maar eens met de vuist op tafel moet slaan om wel de nodige medewerking te verkrijgen. Is de minister van onderwijs persoonlijk wel op de hoogte van deze noodtoestand? In Soesterberg heeft spreker reeds geluiden ge hoord, dat men van plan is de kinderen niet naar school te stu ren. Wat denkt het college nu te doen? Spreker is reuze-benieuwd naar het antwoord, dat toch wel weer een kluitje in het riet zal zijn. Spreker wil geen woorden, maar daden. De heer HILHORSÏ; Als ze naar Den Haag gaan, bij wie moeten ze dan zijn, bij minister Hofstra of bij minister Cals? De VOORZITTER sluit zich aan bij de woorden van waardering voor het schoolbestuur en stelt nu allereerst het voorstel van B&W aan de orde - Dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 70