- 17 april 195 8 36. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Vervolgens verleent de voorzitter het woord aan de heer De Haan om, voor zover hem dit mogelijk is, de heer Pieren te beantwoorden. De wethouder DE HAAN vindt het logisch dat wanneer men in een gedeelte van de gemeente woont, waar het aantal noodlokalen stijgt, De heer CLEMENSs Abnormaal hoog is! De wethouder DE HAANsmen bij tijd en wijle zijn hart wil luchten. Een verhouding van het aantal noodloka len tot het aantal normale lokalen als in Soesterberg bestaat, komt elders in het land niet voor. Overigens heb ben andere gemeenten evenzeer met het probleem te maken, zodat er op het departement een behoorlijk stapeltje aan vragen ligt. Er is 25 miljoen beschikbaar gekomen, maar er lagen plannen voor 70 miljoen, die de colleges van gedeputeerde staten waren gepasseerd. De eerste 25 mil joen zijn toegewezen. Men kan niet zeggen dat Soest is af gewezen^ er is nooit iets over afgekomen. De vraag is, hoe een volgend bedrag zal worden verdeeld liet college heeft, zonder met de vuist op tafel te slaan, in Den Haag een en ander te berde gebracht. Als men het probleem per gemeente stelt, is het aantal noodlokalen in Soest niet groot. Er zijn gemeenten waar het veel groter is Maar in het bewuste deel van de gemeente, dat niet kan wor den beschouwd als behorende tot het geheel wegens het onge rief van de afstand, ontstaat een verhouding tussen het aantal nood- en normale lokalen, dat van een noodsituatie moet worden gesproken. Men heeft dat moeten toegeven en het college heeft de indruk, dat de situatie in Soesterberg meer aandacht zal krijgen, zodat er bij een tweede ronde misschien iets van terecht komt. Geld voor scholenbouw kan verder slechts worden gevon den, wanneer iemand het tegen het geldende rentegamma ter beschikking stelt, zoals bij uitbreiding van een kleuter school is gebeurd. Wanneer niemand bereid is dit te doen, kan men wel een gehuil aanheffen, maar nood breekt wet. Over het verkrijgen van een voldoende aantal noodloka len is met de inspecteur van het lager onderwijs overleg gaande, evenals met de schoolbesturen. De gedachte dat ouders hun kinderen niet naar een nood- lokaal willen sturen, zou spreker van de hand willen wij zen; in een noodsituatie kan men een dergelijk standpunt niet innemen. De uitvoering van de leerplichtwet regardeert overigens niet onder het college. Wanneer een voorstel tot het bouwen van noodlokalen in behandeling komt, kan de situatie opnieuw worden beke ken. De VOORZITTER zegt dat de wethouder van onderwijs al het mogelijke doet om een zo gunstig mogelijke toestand op schoolgebied te verkrijgen en sluit de discussie. 63. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet inzake bijdrage onderhoudskosten van de hem over 1957 (1-1164). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 64. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten ad 109.000,(lV-1163) - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 72