37 17 april 1958 De heer ORANJE merkt op, dat hier wel eenvoudig op de prospectusvoorwaarden wordt doorgeleerd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 65. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht nabij de Soesterbergsestraat ten behoeve van de P.U.E.M. (1-6120). 66. Voorstel tot verkoop van een perceeltje grond en tot verlening van een recht van weg nabij de Prof.Lorentzlaan te Soesterberg aan de P.U.E.M. ten behoeve van de bouw van een transformator station 1—6131). 67. Voorstel tot aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de Gen.Winkelmanstraat van W.A.Pohl c.s. (1-6132). De voorstellen sub volgnr.65 tot en met 67 worden achter eenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 68. Voorstel tot wijziging vans a. het algemeen ambtenarenreglement IV-1166-6127) De heer VERSTEIJNE zegt dat zijn fractie geen principieel bezwaar heeft tegen het vervallen verklaren van artikel 9, derde lid, regelende het ontslag van de huwende ambtenares. Persoon lijk wil hij in verband daarmede het volgende opmerken. Volgens de toelichting van B&W moeten de belanghebbende echtgenoten zelf uitmaken of de huwende ambtenares in gemeente dienst zal blijven. Daar is spreker het gedeeltelijk, maar niet geheel mee eens. Niet dat hij het recht van de gehuwde vrouw om een betrekking in overheidsdienst te aanvaarden of te be houden wil ontkennen. Het kan echter in het belang van de ge meente en in het belang van het algemeen welzijn wezen, dat een huwende ambtenares haar plaats afstaat aan een werkloze man of dat een man kans krijgt om zijn positie te verbeteren door haar plaats in te nemen. Indien zo'n situatie zich voor doet, behoort naar sprekers oordeel de gemeente het recht te hebben de huwende ambtenares te ontslaan, tenzij de desbetref fende taak niet door een man is te vervullen. Het gaat er spreker hoofdzakelijk om, dat niet het ene echtpaar een dubbel inkomen geniet en een ander echtpaar geen. Is het niet mogelijk het schrappen van het derde lid van artikel 9 even aan te houden, zodat het college een mogelijk heid kan zoeken om in een geval als bovenbedoeld een huwende ambtenares toch door de gemeente eervol te doen ontslaan? Bij een verdere teruggang van de werkgelegenheid kan dit van veel betekenis zijn. Wanneer de taak van een huwende ambtenares niet door een man kan worden waargenomen, zal spreker zich er niet tegen verzetten, wanneer zij wil blijven werken. De heer ORANJE acht het een ernstige aantasting van de rechtspositie, wanneer die afhankelijk wordt gesteld van de toe vallige omstandigheid of er een man is die de plaats van de vrouw kan overnemen. De VOORZITTER is het eens met de heer Oranje. Tegen werkloos heid onder ambtenaren moet men niet te erg aankijken. Het be treft over het algemeen gespecialiseerde mensen, onder wie de werkloosheid niet zo groot is. In artikel 108 van het ambtena renreglement wordt de volgorde aangegeven, waarin bij inkrim ping of reorganisatie van een dienst ontslag moet worden ver leend, Onder b. worden genoemd de gehuwde vrouwelijke ambtena ren, tenzij zij kostwinster zijn. Hier is de gehuwde ambtenares dus in de meest ongunstige positie. Overigens ziet spreker geen kans ten volle aan de wens van de heer Versteijne tegemoet te komen, hetgeen hem ook niet juist zou lijken. Wanneer twee gehuwde mensen elk een positie hebben - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 74