39. - 17 april 1958 - Mevrouw LANDWEER-de Visser is niet tegen liet verlenen van deze "bijdrage ad 1 .000,--, maar herinnert er aan, dat "bij de "behandeling van de begroting bijna de gehele raad het voorstel van de heer Van Andel heeft afgewezen om voor de kankerbestrij ding het luttele bedrag van 130,-- uit te trekken. Spreekster verzoekt het college alsnog: de mogelijkheid te overwegen om dit bedrag, dat in vergelijking met het thans voorgestelde ad 1.750,toch zeer gering is, alsnog beschikbaar te stellen. De heer VAN ANDEL wijst op de grote actie "Open de kluis", die door de radio op touw is gezet ten behoeve van de bestrij ding van kanker en kinderverlamming en sluit zich aan bij het verzoek van mevrouw Landweer. De heer CLEMENS vraagt of Soesterberg ook onder de Soester Sport Federatie valt. De VOORZITTER antwoordt ontkennend; Soesterberg heeft een eigen federatie, die ook een bijdrage heeft gehad. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER zegt in antwoord aan mevrouw Landweer-de Visser en de heer Van Andel, dat de subsidie voor kankerbestrij ding om principiële redenen is afgewezen, het verlenen van deze subsidie werd namelijk geen taak voor de overheid geacht. Voorts deelt spreker mede, dat er grote kans bestaat, dat de voetbalwedstrijd niet doorgaat. Het is vrij moeilijk vereni gingen te krijgen, omdat voor 30 april nogal wat competitie wedstrijden zijn vastgesteld. Bij het paleis zal des ochtens geen grote manifestatie plaatshebben, waarvoor anders veel mensen van buiten komen. Gevreesd wordt dat een voetbalwedstrijd en het concours hippique elkander zouden beconcurreren. Daarom denkt het comité er over dit jaar geen voetbalwedstrijd te houden. De vraag of alsnog subsidie voor kankerbestrijding kan worden verleend, zal spreker in het college brengen. 73. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor aanleg van de Buntweg-Eikenlaan (1-1171). 74. Voorstel tot verkoop van twee stukken grond, gelegen aan de Buntweg, aanA.A. van Breukelen, te Soest (1-6141). De voorstellen sub de volgnrs.73 en 74 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 75. Rondvraag. De heer VAN WELY informeert naar de uitslag van het onder houd van de wethouder met de eigenaar van het huis aan de Van Weede straat De VOORZITTER deelt mede, geen rechtstreeks onderhoud, te hebben gehad. Er is een bemiddelaar opgetreden en met de fami lie is volledige overeenstemming bereikt, maar één van de fa milieleden kan op het ogenblik nog niet tekenen. De heer VAN WELY vraagt of dit binnenkort mogelijk zal zijn. De VOORZITTER zegt dat het een notariële kwestie is, waar over hij in het openbaar weinig kan zeggen. De heer VAN WELY brengt vervolgens ter sprake het trottoir in de Prins Bernhardlaanwaar de toestand onhoudbaar wordt. Het wordt levensgevaarlijk des avonds op het trottoir te wan delen De VOORZITTER zegt dit zo snel mogelijk met gemeentewerken te zullen opnemen. Als er iets gebeurt, zal het zijn tegelij kertijd met het teren van de wegen, maar vanwege de finan ciële positie van Nederland zal wel enige beperking noodzake lijk zijn, gezien de omstandigheid dat Nederland voor trottoirs - veel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 78