- 17 april 1958 40, veel meer uitgeeft dan het buitenland. Maar als de toe stand onhoudbaar is, moet er wat aan gebeuren. De heer PIEKEN zegt dat velen, zowel in Soest als in Soesterberg het kwartje voor de voortuinen nog niet hebben betaald. De commissie openbare werken zou het ge hele probleem onder het oog zien, ook wat de achterpaden betreft. Heeft de commissie zich hierover al beraden? Voorts dringt spreker aan op opruiming van de puinhoop te Soesterberg. Morgen is het twee jaar geleden dat het ongeluk is gebeurd, maar de zaak ligt er nog precies zo bij. Komende tot een derde punt zegt spreker te hopen, dat de K.V.P.-fractie zijn bedoeling goed zal begrijpen. Hij heeft vernomen dat de woningbouwvereniging St.Joseph de woningen aan de huurders te koop heeft aangeboden. Deze schrikken voor kopen terug, omdat zij niet weten hoe zij in deze moeten handelen. Is het niet mogelijk deze mensen via de dienst sociale zaken, eventueel in samenwerking met ;,St. Joseph", deskundig voor te lichten omtent de problemen bij het aankopen van een woning? De VOORZITTER deelt mede dat sommigen het kwartje voor de voortuinen wel betalen, doch anderen niet. De ge meente heeft geen rechtsmiddelen om tot betaling te dwin gen en B&W zijn tot de conclusie gekomen, dat het beter is de voortuintjes voor rekening van de bewoners te laten. Alleen waar iets gemeenschappelijks is, bij voorbeeld bij flatgebouwen, zal een gemeentelijke voorziening plaats- he bben Spreker heeft goede hoop dat de puinhoop in Soesterberg nu spoedig zal verdwijnen. Het nieuwe pand zal worden aan besteed en de premieregeling schijnt afgekomen te zijn. De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat enkele men sen het door hen gehuurde huis van de woningbouwvereniging StJoseph willen kopen, maar dat daarvoor toestemming van de minister nodig is. Concrete gevallen zijn spreker niet bekend. De heer KLARENBEEK deelt mede, dat enkele huurders heb ben gevraagd het door hen bewoonde huis te mogen kopen. Het bestuur heeft daarop een enquête gehouden om te weten hoeveel huurders interesse voor het kopen van hun woning hebben. In de rondgezonden circulaire heeft duidelijk ge staan, dat geen enkele verplichting wordt aangegaan, noch door het bestuur, noch door de bewoners. Voor verkoop is toestemming nodig van het ministerie on van de gemeente. Daar slechts tien of elf bewoners de wens tot kopen te kennen hebben gegeven, is er van verkoop totaal geen spra ke De heer CLEMENS zegt dat er in Soesterberg een droevig ongeluk is gebeurd, waarbij de gemeente geïnteresseerd is geweest. Een zesjarig kind is verdronken in een put, waarop het gemeenteriool loost. Spreker begrijpt niet, hoe Volks gezondheid een dergelijke put toelaat, waar het des zomers krioelt van de vliegen. Hij vraagt of maatregelen zijn ge troffen om herhaling van het ongeluk te voorkomen en of die vuile boel wordt opgeruimd. De VOORZITTER kan het niet erg bewonderen, dat de heer Clemens dit voor de ouders zo verschrikkelijke ongeluk in openbare raadsvergadering bespreekt. De burgemeester en spreker hebben, ook in het openbaar, hun deelneming be tuigd. - Dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 80