- 17 april 1958 - Dat de gemeente Dij het ongeval geïnteresseerd was, vindt spreker een ongelukkige uitdrukking. Het is een ongeval geweest, zoals er dagelijks ongevallen kunnen gebeuren. Vroeger liep evenwijdig aan de weg aan het einde van Soesterberg op het grondgebied van de gemeente Zeist een open sloot achter het huis van de heer Schaafsma, welke sloot langzamerhand als open riool is gaan functioneren. Soesterberg verkeert in de geluk kige omstandigheid, dat de rioolwaterzuivering praktisch gereed is. Om de zaak af te maken is de open sloot riool geworden, maar de rioolwaterzuivering functioneert nog niet. Het water moest ergens heen. Men heeft op het grondgebied in de nabijheid, waar een blok woningen wordt gebouwd, een groot gat gegrav n, waarin men tijdelijk dit water kwijt moest. Langs het Het Zeister Spoor en de ProfLorentzlaan is een afrastering gezet, die door de kinderen ten dele is vernield. Door het verder open hakken van het terrein konden de kinderen bij het gat komen. Van een juridische schuldvraag is hier geen sprake; dan zou de officier van justitie wel anders hebben gehandeld. En als er morele schuld was, zou spreker de laatste zijn om die te ontkonnen. Zowel raadsleden en andere burgers als mensen van de politie en van gemeentewerken hebben de kinderen daar wel eens weggejaagd, maar geen van allen hebben zij het grote ge vaar gezien. In de vijver op Colenso kan ook een kind verdrin ken De gemeente heeft op verzoek van vele ouders een hek ge plaatst, want de kinderen zijn er niet weg te houden. Evenzeer als de heer Clemens zijn allen begaan met het lot van de ouders, maar spreker vindt dit geen zaak voor de raad. De heer CLEMENS is het met dit laatste niet eens; hij acht het zeer juist dat hij de zaak ter sprake heeft gebracht. Raadsleden hebben ook te wijzen op dingen die gevaar kunnen op leveren, En die put levert zeker gevaar op, ook uit hygiënisch oogpunt. Het is een schande dat die put er ligt. De VOORZITTER moet hiertegen protesteren. Hij begrijpt niet, dat de heer Clemens het dan niet vroeger heeft opgemerkt. Met hem hebben ook anderen het gevaar niet gezien en als een onge luk is gebeurd, is het gemakkelijk te zeggen dat men dit of dat had moeten doen. Wanneer de heer Clemens spreekt van "schande", moet over tienvoudige schande in Soest worden gepraat, want daar gebeuren veel erger dingen wat dit betreft. Spreker zou het beter hebben gevonden, indien de heer Cle mens schriftelijke vragen had gesteld of zich persoonlijk tot het college had gewend, maar hij acht het minder juist deze zaak in het openbaar te behandelen, waardoor de ouders er op nieuw in de krant over zullen lezen. De heer CLEMENS; Dan zien zij tenminste dat de raadsleden in deze diligent zijn. Mevrouw POLET-Musler vraagt of do wethouder thans reeds inlichtingen kan verstrekken over het probleem van de huisves ting van bejaarden, welke inlichtingen hij twee vergaderingen geleden heeft toegezegd. De wethouder DE HAAN doet mededeling van de moeilijkheid dat het college door toevallige omstandigheden telkenmale in compleet is geweest, doordat iedere keer een ander lid ontbrak. De zaak ligt echter voor behandeling gereed en kan binnenkort verder in behandeling worden genomen. Nadat het collc-ge akkoord is gegaan, zal de commissie voor sociale zaken advies kunnen uitbrengen en zal de zaak misschien in de volgende raadsverga dering in behandeling komen. Daarnaast is er een voorstel voor - bejaardenwoningen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 82