y - 17 "pril 1958 - 42. bejaardenwoningen in kleine blokjes, terwijl met een wo ningbouwvereniging besprekingen zijn geopend. Mevrouw lAMDWEER-de Visser wijst er op, dat het par keerterrein aan het begin van do Koninginnelaan niet is bestraat of betegeld en alleen voor een auto wordt ge bruikt van iemand die een boodschap doet in de zaak van de heer Zoetelief. De bussen van Tensen stoppen altijd bij de boom op de hoek, waar het zeer moeilijk is de bus te verlaten. Spreekster dringt er op aan, de parkeerplaats, die toch eigenlijk voor de- bussen van Tensen was bedoeld, te betegelen. De VOORZITTER acht het begrijpelijk dat de bussen van Tensen, en ook die van de N.B.M., van de parkeerplaats geen gebruik maken, want wanneer een chauffeur met zijn auto op zij van een drukke weg gaat staan, kan hij pas doorrijden, wanneer de weg vrij is. Pit veroorzaakt opont houd en daarom olijven zij liever midden op de weg staan, waar zij dan het verkeer blokkeren. Of hier politieel iets tegen te doen is, betwijfelt spreker. Het college zal de toestand met de firma Tensen opnemen. De heer VAN ANDEL verheugt zich over de prachtige op lossing voor het. verkeer van de Kerkstraat naar de Soester- bergsestraatHij vraagt zich af of het niet mogelijk is met een eenvoudige verkeersellips of -cirkel een kleine verbetering aan te brengen op het zeer gevaarlijke kruis punt bij de Eikenlaan. Als men van Soestduinen komt, eindigt daar het fietspad. Misschien is daarvoor een op lossing te vinden. Voorts wijst spreker er op, dat in Soest ternauwernood zebra-oversteekplaatsen zijn te vinden, ofschoon die z.i. toch wel wenselijk zouden zijn, bij voorbeeld bij de her vormde kerk, bij De Gouden Ploeg, op het punt waarover mevrouw landweer heeft gesproken en van het raadhuis naar he t po stkantoor. De VOORZITTER deelt mede, dat voor de situatie aan de Eikenlaan een plan klaar ligt, maar dat er geen geld beschikbaar is om de Soesterbergsestraat tot het autobus- station te verbeteren. Er is een bedrag van 150.000,— tot 180.000,mee gemoeid. Misschien is het mogelijk door middel van een rotonde het verkeer bij de Eikenlaan wat af te remmen. Spreker zal dit onder het oog zien. Wat de oversteekplaatsen betreft heeft de gemeente nooit succes gehad bij de rijkswaterstaat, want die vindt ze een belemmering voor het verkeer. Het college heeft een oversteekplaats willen hebben bij do kerk en aan de Regen- tesselaan bij dc Vredehofstraatmaar hot is afg.avezen. Misschien dat rijkswaterstaat in verband met de snelheids beperking anders tegenover de zaak staat. Hierna sluit spreker, te 21.35 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van TypsRvD de Raad der gemeente Soest, gehouden op 23 mei 1958. Colls De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 84