Nr.4. - 23 mei 1958 - 43 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op vrijdag 23 mei 1958, te 19.15 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck, SECRETARISs de heer J.J.J,M.Pesten. Tegenwoordig de leden; 0. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer- de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet- Musler, P.H. Versteijne, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden; A.P. Hilhorst, J.A. Schaafsma en M.M. van Wely. Be VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren Hilhorst, Van Wely en Schaafsma. Hierna spreekt de VOORZITTER de volgende rede uit: Dames en heren. Alvorens te beginnen met de afhandeling van de agenda, wil ik even stilstaan bij het feit, dat de heer van Zadelhoff op 15 mei j.1. het heugelijke feit heeft gevierd, dat hij op die dag 12-| jaar wethouder van onze gemeente was. De heer van Zadelhoff is op 15 november 1945 in de noodraad benoemd en hij is toen direct tot wethouder gekozen. In de noodraad waren benoemd vertegenwoordigers van de bevolking, die op een of andere manier het vertrouwen van de bevolking hadden of zich dat hadden verworven in de zeer moeilijke oorlogsjaren. Zo is de heer van Zadelhoff als Soester, die in de oorlogstijd zijn sporen heeft verdiend, in de noodraad gekomen. Hij genoot blijkbaar zoveel vertrouwen, dat hij toen direct tot wethouder is benoemd. Het wethouderschap is natuurlijk wel iets anders dan het officiële en totaal niet-officiële werk, dat in de oorlogsperiode is verricht. Wat het officiële werk in die pe riode betreft, denk ik aan de luchtbescherming, en wat het niet-officiële werk betreft aan de organisatie van de voedsel voorziening, vooral de voeding voor de kinderen. In de oorlogstijd was er een samenwerking tussen personen, die vervuld waren van de wil om zo goed en zo kwaad als moge lijk was, te vechten voor de geestelijke waarden, die ons lief zijn, en ook te vechten voor de instandhouding van de fysieke kracht van ons volk^ te vechten dus voor zowel de geestelijke als de fysieke kracht van ons volk. Er was een prachtige samen werking tussen personen, die misschien uitgaande van verschil lende standpunten, elkander toch op dit gebied vonden. Er was een ruimte, waarin gehandeld kon worden, dikwijls onder de druk van de vijandige bezetting. Het is voor zeer velen een teleur stelling geweest, dat in de na-oorlogse jaren deze samenwerking verloren is gegaan, dat zovelen zich geheel hebben teruggetrok ken in de eigen groep en te weinig openstaan voor de personen uit andere kringen. En nu geloof ik, dat wethouder van Zadelhoff deze teleur stelling niet heeft veroorzaakt, maar dat hij eigenlijk juist altijd in diezelfde geest van samenwerking en openstaan voor anderen ook in zijn raadslidmaatschap en zijn wethouderschap heeft gewerkt. Dit is ook een van de redenen, waarom hij zo wordt gewaardeerd. In de besloten bijeenkomst van afgelopen dinsdag is dit door verschillende personen naar voren gebracht en hierover nadenkend ben ik tot de conclusie gekomen, dat deze instelling van de heer van Zadelhoff verband houdt met de pe riode, die men hier in de oorlogsjaren heeft doorgebracht en - waarin -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 86