I -11 februari 1958 - 4. 'Wederom door kapitaalgebrek konden bij u geen plannen worden ingediend ter verbetering van de accommodatie voor het materieel van gemeentewerken en brandweer te Soest. Mijn indruk is dat de instelling van een maximum snel heid voor de bebouwde kom per 1 november j.1. het aantal aanrijdingen doet verminderen. Dit zal echter eerst uit de cijfers over 1958 kunnen blijken. In 1957 vonden in Soest 160 (211) aanrijdingen plaats en te Soesterberg 96 (80), totaal derhalve 256 (291). In totaal verongelukten 8 (8) personen bij deze aanrijdingen dodelijk. Het aantal door de politie opgemaakte processen-ver baal wegens overtredingen bedroeg 2111 (1951) en wegens misdrijven 183 (179). Hu blijkt dat aan het tijdperk van een overspanning van de arbeidsmarkt een einde is gekomen is het nuttig om de situatie in deze gemeente eens nemen De geregistreerde arbeidsreserve jaar 1957 bedroeg? Aantal ingeschreven werklozen: onder de loupe te over het tweede half- Aantal in sociale voorzie ning Tewerkge steld en in Gr.S .1.ver band juli augus tus september oktober november december 55 66 69 106 115 4 3 2 3 6 9 28 28 29 30 31 32 aan, dat het werkloosheidscijfer nos normale cijfer van de beroepsbe een gelijdelijke stijging valt geen sprake behoeft te zijn van verontrus- gedeelten van het riolerings- aanvullende civiel technische gedeelte plaatsing is ver- Deze cijfers tonen beduidend ligt onder het volking en dat, alhoewel waar te nemen ting Bovendien zijn een tweetal plan geplaatst op de lijst van werken, terwijl voor een ander zocht Het ligt verder in de bedoeling om enige buitenobjecten in de gemeente aan te wijzen, die in gemeentelijk sociaal werkvoorzieningsverband kunnen worden uitgevoerd. Binnenkort zullen u voorstellen bereiken met betrekking tot de oplossing van het probleem van de huisvesting en ven zorging van bejaarden, terwijl momenteel gewerkt wordt aan een rapport omtrent in de huidige woningvoorraad aanwezige bad- en wasgelegenheid. Deze maand wordt voortgegaan met de inenting tegen poliomyelitis van de jaargangen 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957. Van de geboden gelegenheid, om kinderen van jaargan gen niet behorende tot de regeringslichtingen van gemeente wege te laten inenten, is helaas praktisch geen gebruik gemaakt, zodat hiervan moest worden afgezien. In mei a.s. wordt begonnen aan de tweede rond.e van het massaschermbeeldonderzoek van de bevolking tegen tubercu lose. De nodige voorbereidingen hiertoe zijn reeds getrof- - ren-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 8