- 23 mei 1958 - appreciatie voor en instemming met uw voorstellen te hebben. Het zal voor u een genoegen en een voldoening zijn te con stateren, dat dit slechts bij hoge uitzondering niet het geval was. Wanneer ik resumerende zeg, dat de protestants-christe lijke fractie alle waardering heeft voor de wijze, waarop u uw taak als wethouder vervult en u van harte gelukwenst met het feit, dat u dit onafgebroken gedurende 12-g- jaar hebt gedaan, komt daarbij toch in mij ook de gedachte naar boven, dat u dit hebt mógen doen, waarmede ik wil zeggen, dat hier niet vergeten mag worden dank aan G-od te brengen, die u in uw werk bijstond. Moge Hij u bij de taak, die u als wethouder vervult ook in de toekomst bijstaan en Zijn zegen op uw werk laten rusten. De heer ZOETELIEF zegt het volgende; Mijnheer de voorzitter. Het verheugt mij ten zeerste, dat ik in de gelegenheid ben namens onze fractie in het openbaar een enkel woord van waardering tot onze jubile rende wethouder van Zadelhoff te mogen zeggen. Reeds tij dens de opbouw van de noodraad met de heer van Zadelhoff in contact gekomen zijnde, heb ik er elke dag nog plezier van, dat ik mede heb mogen werken aan hetverkiezen van de heer van Zadelhoff tot wethouder. Gebleken is, dat dit heel wat rancune te voorschijn bracht. Desondanks heeft de heer van Zadelhoff zich niet alleen gehandhaafd, maar heeft hij het vele en moeilijke werk, dat na de oorlog te doen was in onze groeiende gemeente, (gezien de huldiging van deze week) tot bijna ieders genoegen en bevrediging gedaan. De voorzitter van onze fractie heeft dit dinsdag op de hem eigen kernachtige wijze reeds naar voren ge bracht Mijnheer van Zadelhoff! De aanloopperiode is nu achter de rug. Ik hoop, dat het u gegeven moge zijn onder Gods onmisbare zegen nog meer jubilea te vieren in een goede gezondheid, te midden van uw gezin, tot heil van staat en maatschappij, tot heil van Soest. Mevrouw POLE'T-Musler spreekt als volgt; Mijnheer van Zadelhoff! Namens onze fractie wil ik u ook hier van harte gelukwensen. Er zijn in de afgelopen dagen al zo ontzettend veel aspecten van uw persoon naar voren gebracht, dat ik werkelijk geen kans zie daar veel nieuwsaan toe te voegen. Mag ik u dan zeggen, dat wij het meest in uw werk op prijs stellen uw gave om altijd te kun nen luisteren naar de mening van een ander. U staat altijd open voor een gesprek. Wanneer u ongelijk heeft, erkent u dat ook ruiterlijk. Dit is een vermogen, dat wij eigenlijk zo node missen bij mensen in het politieke leven. Ik ben er van overtuigd, dat juist dit vermogen van u heeft ge maakt, dat het samenwerken met u zo prettig is. Ook namens de geheel andere groep van de huisvrouwen wil ik u hartelijk dank zeggen voor het inzicht, dat u hebt in het werk der huisvrouwen. Als wethouder van open bare werken heeft u een grote invloed op de plattegrond van de te bouwen woningen. Ik hoor vaak zeggen door huis vrouwen; Wat zijn de nieuwe woningen toch plezierig. Dit is een kant van u, die nog niet is genoemd en die ik hier meen te moeten onderstrepen. Verder wens ik u alle geluk en de kracht om uw werk voort te zetten. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 92