- 23 mei 1958 - 48. en nimmer naar hetgeen splijt. Nu heersen er wat dit be treft in het college gelukkig zeer prettige verhoudingen, maar dit komt niet in de laatste plaats door de wijze, waarop de heer van Zadelhoff, die in "dienstjaren" toch de oudste is van de leden van het college, zijn taak steeds heeft opgevat. Te constateren valt, dat het verantwoordelijk heidsgevoel van de jubilaris zo groot is geweest, dat hij heeft aangevoeld? Wij hebben in Soest nodig een periode van opbouw en van werken op de toekomst. Op dit moment wil ik nog even noemen een persoon, die ons - en zeker de heer van Zadelhoff en mij - in de begin periode, toen wij onze eerste stapjes moesten zetten op het gladde pad van het collegebeleid, heel sterk van dienst is geweest en die als het ware de schakel heeft gevormd tussen het heden en het verleden. Ik doel hier op wijlen de heer Batenburg, de toenmalige gemeentesecretaris, die zijn enor me kennis van de gemeente Soest ons steeds ten dienste heeft gesteld. Ik geloof ook, dat de heer Batenburg een van de personen is geweest, die de heer van Zadelhoff er toe heeft gebracht deze verantwoordelijkheid te aanvaarden. Ten slotte wil ik voor mij persoonlijk zeggen het al tijd bijzonder op prijs te hebben gesteld met mijn collega de heer van Zadelhoff te hebben mogen samenwerken. Ik hoop dat deze samenwerking in dezelfde aangename sfeer als tot nu toe heeft bestaan, deze periode uit mag duren, dat in ieder geval de persoonlijke verhouding tussen ons behouden mag blijven en dat de heer van Zadelhoff in goede gezond heid nog vele jaren voor onze gemeente mag werken in de zelfde prettige omstandigheden en sfeer als tot nu toe. De wethouder VAN DEN AEEND spreekt als volgt; Ook ik wil gaarne even meezingen het lied van lof en waardering voor de persoon van de heer van Zadelhoff. Ik kan mij volkomen scharen achter de rede van wethouder de Haan, die mede namens mij heeft gesproken. Toch stel ik het op prijs aan de reeds uitgesproken woorden nog een persoonlijk woord toe te voegen. En dat is dan uiteraard een woord van waardering niet alleen voor de persoon van de heer van Zadelhoff, maar ook voor diens enorme werk kracht. Iedere vergadering opnieuw sta ik eigenlijk ver bijsterd over het heldere verstand, waarmede de heer van Zadelhoff is begiftigd. De door de heer van Zadelhoff ter tafel gebrachte voorstellen getuigen van diens enorm rijk inzicht en van een zeer behoorlijke studie van de desbe treffende onderwerpen, waarin hij tot in de finesses is doorgedrongen. Omdat hij zo goed in de zaken zit, voert hij een beleid, waaraan eigenlijk niet valt te tornen. Wanneer hij een zaak eenmaal naar voren brengt, houdt hij er aan vast als een terriër. Het is dan voor anderen moeilijk er iets aan te veranderen. Dit wil overigens geenszins zeggen, dat de heer van Zadelhoff zijn voorstellen wil doordrijven, want het is merkwaardig, dat juist de heer van Zadelhoff ook de eigenschap heeft - dit is hier reeds opgemerkt - een open oor te hebben voor de meningen van anderen. Het is zelfs zo, dat hij dikwijls de mening van anderen in zijn eigen zienswijze incorporeert of ze overneemt. Dit is een uitstekend bewijs voor het feit, dat de heer van Zadelhoff in zijn gehele doen en laten ten aan zien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 96