16. het uitbreidingsplan, doch slechts een bebouwingsregeling. De VOORZITTER zeg£ dat door enkele leden van de Raad er bezwaar tegen is gemaakt zich over ,dit gedeelte uit te spreken vóór de kern van Soesterberg aan het oordeel van de Raad is onderworpen. Ditz,elfde bezwaar hebben ook Burgemeester en Wethouders even gevoeld, maar toch hebben zij dit plan er uit gehaald om het aan het oordeel van de Raad te onderwerpen, omdat dit een afzonderlijk stukje is. Het gaat om het principe van het vastleggen van het bestaande langs de rijksstraatweg met hier en daar de mogelijkheid tot uitbreiding. Men zou kunnen wachten op het tot stand komen van het kernplan voor Soesterberg, maar juist om een beetje voortgang te kunnen maken, achten Burgemeester en Wethouders het van belang dit gedeelte door te sturen naar Utrecht. Daar blijft het ook een tijdje liggen. Wanneer men alles tegelijk instuurt, blijft het zoveel te langer liggen. Het is de bedoeling van Burgemees ter en Y/ethouders, dat er zal kunnen worden doorgewerkt te Soest en ook te Utrecht. Spreker stelt nu de vraag, of de Raad er prijs op stelt te wachten tot het kernplan gereed is of het thans voor gestelde wil beschouwen als een geval op zichzelf, buiten de kern staande. De heer CLEMENS is van oordeel, dat de Raad het thans voorgestelde kan aanvaarden. De kern zal afzonderlijk moeten worden beoordeeld en hetgeen thans wordt voorgesteld zal er in ieder geval in deze geest moeten komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 100