De heer NOODER stelt voor een bedrag uit te trekken. 1 De VOORZITTER vult de heer Nooder aan door te bepalen, dat in totaal maximaal ƒ.1.500,= zal worden uitgetrokken, te verdeler-t in vier jaren of eventueel minder. De post te formuleren als subsidie kledingtoelage aan de verenigin&. -g Aldus wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. Cultureel Centrum. Alsdan bespreekt de VOORZITTER de credietaanvrage voor het 1? plan cultureel centrum door ee volgende toelichting te geven. Na de bevrijding van ons land is op initiatief van de toen- st. malige burgemeester des Tombe gepoogd, een Cultureel Centrum te in stichten,^dienende als monument ter ere van de gevallenen. Er is een comité uit de burgerij gevormd en er zijn enige architecten 1_ uitgenodigd een plan te ontwerpen. De heer architect Dudok te Hilversum is overgebleven en heeft een plan ontworpen. Later is gebleken, dat het niet gewenst was dit Oentram te stichten tot nagedachtenis der gevallenen. Het gebouw met zijn vrolijk karakter Jr- in zich, was daarvoor naar de mening van velen niet geschikt. De aanwezige gelden werden voor een monument gereserveerd. Inmid- -ti dels is door Dudok een schets gemaakt en komt de situatie, dat De aan de Raad medewerking wordt gevraagd voor een uitgave die reeds is gedaan. Ofschoon de combinatie Centrum en Monument niet zo >P juist is, toch vindt spreker het van belang, dat de gedachte vanje- stichting van een Cultureel Centrum in de gemeente^wordt gevolgdP Er is een ontzaggelijke behoefte aan betere ontplooïng van het gemeenschapsleven binnen onze gemeente. 3 De heer CLEMENS is verheugd, dat van het oorspronkelijke idee is afgestapt. Nu het gescheiden wordt juicht hij het plan c. zeer toe. Soest heeft aan een inrichting als hierbedoeld grote behoefte De heer SCHAAFSMA vindt het niet juist, dat de opdracht tot het maken van een plan reeds is gegeven.Nu heeft er een bijzonde re verschuiving plaats in de plannen,rn.l. van grafmonument in een huis van vermaak. Een ander comité zal zich nu gaan belasten met een Cultureel Centrum met financiële consequenties voor de gemeente. Zo komt men nu met de rekening bij de gemeente., Spreker vraagt zich af of het niet beter zou zijn, dat het comité de con sequenties neemt en niet de gemeente. De VOORZITTER zegt, dat het comité is gevormd uit de burge rij. Er was wat geld en men is zodoende met de architect in con nectie getreden. Dit geld wenst het comité te bestemmen voor een speciaal monument en nu is er geen geld voor een Cultureel Cen trum. De opdracht is gegeven zonder voldoende middelen en nu vraagt men, wil de gemeente het initiatief overnemen. Het moet zijn een gebouw, door de burgerij gebouwd ten dienste der gemeen schap. De Raad kan zeggen, dat het geen taak is voor de gemeente hetgeen spreker zou betreuren. De heer NOODER waarschuwt voor het doen van uitgaven zonder voorafgaande machtiging van de Raad. Mevrouw POLBT-Musler vraagt of het comité nu weer niet van gedachte verandert. De VOORZITTER antwoordt, dat het een plan van de gemeente wordt als de kosten worden betaald. De heer KRUDFF zegt,dat de mening van de heer Nooder volko men juist is. Door wisselende opvattingen is men echter in dit schuitje gekomen en doorgevaren. Spreker gelooft deze zaak zo te moeten zien, dat als de raad zich in principe uitspreekt voor een Cultureel Centrum, de raad in tweede instantie de gelden kan uittrekken. De vraag is dus wil de raad dit plan helpen verwezen lijken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 10