^Wm\ Geheime vergadering van de Raad gehouden op 3 December 1948. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: JG.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden van de Raad, voorkomende op de getekende presentielijst der openbare vergadering dd. heden. De notulen van alle voorgaande vergaderingen worden aan gehouden doch zullen de volgende vergadering worden vastgesteld De VOORZITTER deelt mede, dat de Brandweer Soesterberg haar 25-jarig bestaan gaat vieren. De burgerij heeft ter gelegen heid van dit feit geld ingezameld voor feestviering en het aan bieden van een geschenk, bestaande in het verschaffen van uni formpetten. De vraag is of de gemeente daarin een bijdrage zal verlenen van f.100,=. De Raad kan zich hiermede verenigen. Dan, vervolgt de Voorzitter, bestaat de Harmonie P.V.O. te Soest binnenkort 50 jaren. Het corps heeft behoefte aan nieuwe instrumenten en heeft een moeilijk en noodlijdend bestaan. Burge meester en Wethouders stellen voor 3 marstrommels als geschenk van de gemeente aan te bieden. De kosten zijn f.300,= en vragen daarvoor een crediet. De vergadering kan zich hiermede verenigen en machtigt het College aldus overeenkomstig het voorstel. Hierna sluiting. De Secretaris De Voorzitter Typ j TvdW CollSec

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 114