N O T U L E N van de besloten vergadering van de Raad der gemeente SOEST, op Vrijdag 18 Februari 1949, te 14.30 uur. VOORZITTER: De Burgemeester, Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig zijn van de leden: J. van den Arend, mevrouw Th.J. Bungener-OdinotG. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, R. Hilhorst, G. van 't Klooster, G. Kruijff, J. Nooder, J.W. Ooms, mevrouw S.M. Polet-Musler, J.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan- de Kiewit, R. Tolman en W.G. van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving zijn de leden: K. de Haan, A.P. Hilhorst en mevrouw S.G. Landweer-de Visser. Voorts zijn aanwezig: van het Bureau voor Architectuur en Stedebouw "Ir. S.J. van Embden" de heren Kuiper en Roorda van Eysinga; de Directeur van Gemeentewerken, enkele ambtenaren en de stenograaf. De VOORZITTER opent de vergadering en deelt mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren De Haan en A.P. Hilhorst, alsmede van mevrouw Landweer-de Visser. Voorts zegt hij dat deze vergadering is bijeengeroepen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 118