6. een stukje grond er bij en 16 ha overgehouden. De eigenaar heeft toen nog vergunning gekregen er een woning bij te plaatsen en daarmede is de zaak stop gezet. De VOORZITTER wijst er op, dat het grote huis en het laatst bijgekomen huis als één complex moeten worden beschouwd. Zij hebben ook maar één uitweg op de straatweg. De heer SCHAAFSMA verklaart dat het plan voor Soesterberg hem nog niet bevredigd. Gaarne zou hij zien, dat ernaar zou worden gestreefd te Soesterberg een enigszins uitgebreide bevolking te huisvesten en dat op het Uitbreidingsplan gelegenheid zou worden aangegeven voor lichtere of zwaardere industriële inrichtingen, alsmede voor woongelegenheid voor de mensen die daaraan hun brood verdienen. Er moeten mensen naar de plaats Soesterberg worden gebracht. Daarvoor moeten er woningen en werkgelegenheid zijn. Is dit voldoende in het voorge stelde plan tot uitdrukking gekomen? Ook zal het Uitbreidingsplan rekening moeten houden metde behoefte op Soesterberg aan een begraafplaats. De begraafplaats bij de kerk is onvoldoende en een nieuwe begraafplaats is voor Soesterberg een urgente eis. Het bouwen van woningen met een groot aantal hectares grond verdient toejuiching, maar op de voorgrond moet staan het voorzien in de behoeften van een arbeidzame

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 128