3. kamp van Zeist. Spreker doet nog mededeling van de bezwaren van verschillende militaire instanties tegen de voorgestelde plaats voor het gebouw voor de Vliegmedische Dienst, alsmede van de bezwaren van de heer Plesman, die de keuring van de burgerlijke piloten te Amsterdam wenst te doen geschieden. Hij heeft op allerlei wijze gepoogd deze bezwaren te overwinnen. De in de voordracht genoemde datum van 15 April 1949 heeft psychologische betekenis en beoogt de Minister tot een spoedige beslissing te brengen. Mevrouw LAHDWEER-de Visser brengt een woord van hulde aan de Burgemeester voor diens bemoeiingen. De heer NOODER werpt de vraag op, of wanneer de zaak zou afspringen, het toch niet in het belang van de gemeente is de voor de Vliegmedische Dienst bestemde grond te kopen. De VOORZITTER acht het kopen van grond, waarvoor de gemeente geen directe bestemming heeft, gevaarlijk. Hij heeft de eigenaar verzocht geen verder liggende gronden te verkopen, alvorens zich met hem in verbinding te hebben gesteld. Overigens is de door de heer Nooder opgeworpen vraag op het ogenblik niet urgent.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 144