Geheime vergadering van 16 Maart 1949. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: JGABatenburg Tegenwoordig de raadsleden voorkomende op de getekende presen tielijst der openbare vergadering van heden. De VOORZITTER zegt deze gelegenheid aan te grijpen om de leden van de Raad inzage te geven van het plan van uitbreiding wegens de verlegging van de grens van het toekomstig vliegveld te Soesterberg en de ruilingen, welke daarmede aan de orde zul len komen. Hij geeft aan de hand der tekening een uitvoerige toelich ting en deelt de Raad mede, dat een en ander nog verdere gevol- L gen zal moeten hebben, waarbij de Raad zal zijn betrokken. De Raad kan zich met het plan in grote lijnen wel verenigen en heeft met belangstelling van de mededelingen van de Voorzit- 1_ ter kennis genomen. De Voorzitter, pTvdW 11Sec Le 1 Al A nA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 150