Geheime vergadering van de Raad op 27 Mei 1949. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden van de Raad voorkomende op de getekende presentielijst van de openbare vergadering van heden. De Voorzitter geeft onmiddellijk het woord aan de Wethou der van Openbare Werken. De heer van ZADELHOFF zegt, dat de bespreking zal lopen over de aankoop van terrein ten zuiden van de Noorderweg. In de Financiële Commissie is deze zaak niet besproken, doch wel in de GrondeommissieDe zaak is deze, dat de Gebr.Swager be reid zijn aan de gemeente te verkopen het perceel grond sectie A.nr.2638, groot 8900 m2 voor de prijs van f.8900,=. Het uit breidingsplan in hoofdzaak is door de Raad gewijzigd en goedge keurd. Als dit plan ter visie wordt gelegd, kunnen de heren Swager zien, wat er gaat gebeuren, n.1. 15 woningen per H.A. De makelaar is met de heer Swager in verbinding getreden en kan de grond aankopen voor f.1,= per m2, hetgeen nog f139»= beneden de taxatiewaarde li^t. Het is nu van belang deze zaak af te maken en het niet bij één perceel te laten. Daarom vragen B.en W. in hun geheime voordracht van 10 Mei 1949, afd.5,nr. 226 machtiging, om over te gaan tot aankoop van de percelen grond, op de bij de voordracht behorende staat aangegeven, ge legen ten zuiden van de Noorderweg, op de tekening in geel aan gegeven, voor de koopprijzen door de taxatiecommissie vermeld in haar rapport van 15 Juni 1948. De totale koonprigs wordt met bijkomende kosten vastgesteld op rond f.5800Q,v. Dit onderdeel is een uitvloeisel van het plan BraamhageColenso, Vredehof. Als dit crediet wordt verleend, kan het uitbreidingsplan (hoofdzaak) ter visie worden gelegd en kan de grond van. Swa ger worden gekocht, hetgeen B.en W. eveneens voorstellen. De heer A.P.HILHORST zegt zich tegen de aankoop in het geheel te hebben verklaard en wil nu waarschuwen cultuurgrond te sparen en dus de aandacht te schenken aan de andere terrei nen gelegen in dit gebied. Spreker ziet dat de bouwmogelijkheid nog lang zal uitblijven en dat het economisch ni-t mogelijk zal zijn voorlopig althans tot de bouw van grote woningen over te gaan. Het vormen van een kern vindt spreker goed, maar niet in die hoek. Hij is absoluut tegen het voorstel van B.en W. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt of het terrein van Swager productief te maken is, hetgeen door de heer van Zadelhoff wordt bevestigd n.1. Kuijer te Baarn. De heer BURGWAL waarschuwt voor de grondslag van het ter rein en wijst op de Kerkbouw te Soestdijk. De heer OOMS vraagt waarom deze zaak niet in de Financiële Commissie is besproken. De Wethouder van den AREND zegt, dat de stukken als geheim waren bewaard en hij vergeten heeft deze stukken ook in de Com missie te brengen. De heer NOODER zegt, dat als de gemeente grond koopt, de aankoop moet renderen. De heer A.P.HILHORST is van rendement wel zeker als de boer het aangekochte kan pachten. De heer NOODER zegt, dat er dan geen bezwaar tot aankoop bestaat, doch hij zou op het late uur geen beslissing willen nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 152