Geheime vergadering gehouden op 20 Juli 1949. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de raadsleden voorkomende op de presentielijst van de openbare vergadering van heden. De VOORZITTER stelt aan de orde de behandeling van de be lastingreclames (hondenbelasting) en de daarop uitgebrachte ad viezen. De heer OOMS wenst over een der reclames, n.1. van G.M.van Groningen, Zerkpad N.Z.19, te spreken, om mede te delen, dat reclamant inderdaad een waakhond heeft en dat hij vermoedt, dat de aantekening op het adres, dat de hond aan de lijn op straat is gezien, de doorslag heeft gegeven, dat de hond geen waakhond is De VOORZITTER merkt op, dat de hond als uitsluitend voor bewaking moet dienst doen om als waakhond in aanmerking te kun nen komen. De heer OOMS bevestigt nogmaals, persoonlijk met het geval bekend te zijn en te weten, dat de hond voor bewaking van erf en personen wordt aangehouden. De Raad besluit de hond alsnog als waakhond aan te merken en reclamant vermindering van de aanslag toe te kennen. Door Wethouder van ZADELHOFF wordt vervolgens medegedeeld, dat de gemeente in de gelegenheid is wederom een tweetal perce len grond aan te kopen gelegen in het gebied Soest-Noord-West ten zuiden van de Noorderweg. De Raad heeft voor aankoop van grond in dit gebied in de openbare vergadering een crediet ver leend van f.58000,=, uit welk crediet de aankoopkosten van de onderwerpelijke percelen zullen worden bestreden. Het betreft de percelen bij het kadaster bekend als gemeente Soest in sectie A.nr.2622, groot 53 Aren, met uitzondering van de 49 centiaren uit oud sectie A.nr.2375 en het perceel sectie A.nr.2633, groot 3 Aren 50 centiaren, met uitzondering van 2 centiaren uit oud sectie A.nr.2375. De koopprijs bedraagt f.3200, Deze koopprijs ligt beneden de taxatieprijs van f.3975,= f.265,= is f.4240, De percelen zijn gelegen achter de acht woningen aan de Burg.Gro- thestraat. Burgemeester en Wethouders stellen de Raad voor, de ze hiervoren gemelde percelen ten laste van het Grondbedrijf aan te kopen. Geen der leden heeft bezwaar tegen deze aankoop, zodat met algemene stemmen daartoe wordt besloten. Burgemeester en Wet houders worden gemachtigd het raadsbesluit te formuleren. In vervolg op de besprekingen in de openbare vergadering bij het agendapunt inzake het al of niet verlenen van ontheffing aan D.Schaap te Nieuw-Loosdrecht van het bepaalde in de verorde-t ning ex art.4, 1e lid, 2e der Hinderwet, o.a. tot het oprichten van een visbedrijf (visbakkerij) in een gedeelte van het perceel Soesterengweg 8 (boerderij "de Witte Burcht"), deelt de VOORZIT TER mede, dat de meterwerkplaats bij het gasbedrijf waarschijnlijk wegens gewijzigde omstandigheden geen zin meer heeft om te blij ven bestaan, "et ziet er naar uit dat dit bedrijf spoedig geli- quideerd wordt. Het gebouw komt althans gedeeltelijk vrij en nu dacht het College van B.en W. deze ruimte te doen bestemmen voor de visbakkerij als het daarvoor door de ondernemers ge schikt wordt geacht. De ruimte zou tijdelijk kunnen worden gehuurd waardoor de onderneming in de gelegenheid is naar iets anders uit te zien, indien voortzetting van het bedrijf in de toekomst nodig zal blijken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 156