Geheime vergadering van de Raad, gehouden oo 26 Augustus 1949. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: P.C.Groot. l.s. Tegenwoordig de leden van de Raad, vermeld op de getekende presentielijst der openbare vergadering dd. heden. De VOORZITTER stelt aan de orde de vaststelling van de notulen van de vergaderingen vanaf 3 Dec.1948. Deze no tulen hebben ter inzage gelegen. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen vastgesteld. Daarna brengt de Voorzitter in behandeling de aanvra ge van D.Schaap te Nieuw-Loosdrecht om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex ert.4, 1e lid, 2e der Hin derwet ten behoeve van de oprichting van een vis bakkerij in een gedeelte van het perceel Soesterengweg 8. Deze aanvra ge is reeds in de vorige vergadering besproken en men was toen algèmeen van oordeel dat de plaats, waar deze indus trie gevestigd zou worden, niet gelukkig was gekozen. Men wilde deze industrie wel in Soest toelaten, waarbij toen de aandacht werd gevestigd op de meterwerkplaats bij het Gas bedrijf, welke spoedig vrij zou komen. Bedoelde werkplaats is evenwel door de Directeur van de Keuringsdienst voor de uitoefening van dit bedrijf afgekeurd. Tegelijkertijd is ech ter een intensief onderzoek ingesteld omtrent dit bedrijf en omtrent de personen, die hierbij betrokken zijn, n.1. de heren Schaap en Oskam. De inlichtingen omtrent de heer Oskam waren niet veel-zeggend en gaven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, doch over de heer Schaap werden minder gunstige inlichtingen verkregen. Spreker leest het betreffende politie-rapport voor. Voorts heeft dit bedrijf geen vestigingsvergunning en het heeft g en erkenning ver kregen van het Bedrijfschap. Wethouder van ZADELHOPF deelt nog mede dat de heer Schaap slechts erkend wordt als visventer. De VOORZITTER zegt dat B.en W. aan de heer Schaap heb ben doen weten, dat hij met de diverse vergunningen voor de dag moest komen, doch sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Spreker zegt voorts, dat in de openbare vergade ring bij de beoordeling van deze aanvraag uitsluitend ge sproken moet worden over de hinder, welke van het bedrijf ondervonden zal worden. Men zal nu wel tot de conclusie ko men dat dit bedr?jf niet wenselijk is in de gemeente. De heer OOMS zegt naar aanleiding van het door de Vooa zitter uit het politie-rapport voorgelezenedat de heer Schaap hem toch een brief heeft getoond van de Kwartier meester-Generaal. Hoe is dit mogelijk? De VOORZITTER zegt dat deze brieven gericht waren aan de heer Oskam, op wie niets valt aan te merken. De heer KRUIJFF krijgt de indruk dat de Raad thans al gemeen afwijzend tegenover deze aanvraag staat. Houdt zulks verband met de politieke omstandigheden van betrokkene? Het gemeentebestuur wenst bedrijven in de gemeente toe te laten en spreker vindt het niet juist om dit bedrijf nu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 160