Geheime vergadering van Ge Raad, gehouden op 21 October 1949. Voorzifter: ar.5.baron Deniinck. Secretaris: J.G.A.batenburg. tegenwoordig de raadsleden voorkomende op ae getekende presentie lijst der openbare vergadering van heden. De VOORZITTER geeft aan Wethouder van Zadelhofï hef ./oord tot het doen van mededelingen betreffende de vernieuwing van de Beetzlaan. De WETHOUDER deelt de Raad mede, dat nog geen rijksgoedkeu- ring is verkregen. Bij de Provinciale Waterstaat heeft spreker persoonlijk aangedrongen op de goedkeuring. Be Provinciale /aoer staat is van oordeel, dat de neetzlaan nog wel een beetje bijge werkt kan worden en nog wel enige jaren meegaat. De Wethouder acht het nu beter de weg niet bij te werken. Hij vindt het geld weggooien om na b.v. 2 jaren weer een kapitaal aan ae weg te be steden. De heer KRUIJFF meent, dat in 1947 het creaiet door Ged.Sta- ten is afgewezen met overweging de weg niet op te knappen. De VOORZITTER zegt, dat financieel wel goedkeuring is ver kregen en'dus toegegeven, dat heo besluit iot vernieuwung van de v/eg wel redelijk is, maar daarnaast neemt ae Provinciale vater- staat als adviseur een afwijzend standpunt in. B.en V. staan op het standpunt, de weg niet te verbeteren met half werk. ae heer BURGWAL bedoelt de gaten in ae weg aan te vullen en daarmede niet te wachten met het oog op het gevaar. De WETHOUDER geeft de garantie de _.aten te doen opvullen. Alsdan worden de belastingreclames behandeld. De heer OOMS zegt de vorige maai gesproken te hebben over de reclame hondenbelasting van v.Reijn en gevraagd te hebben naar ue interpretatie van de verordening. Reclamant heeft een fout ge maal t door de hond elders d^n op zijn terrein te laten loslopen. Daarom zegt men uat het een luxe hond is. Zijns inziens zegt de verordening nief auiuelijk wat een waakhond en wat een bedrijfsiiond is. Er zullen zodoenue meer bezwaren komen. t De WETHOUDER van Financiën zegt, dat over deze zaak reeds meer uan een uur in de Financiële Commissie is gesproken. Spreker leest art.4 van ae veroraening voor en komt tof de conclusie dat een waakhond op het bedriji moet bl ven, terwijl een bedrijfshomd op de landerijen mag loslopen. Het artikel, is zJLzeer duidelijk. De heer OOMS bl.uf f er bij, daf de verordening onduidelijk is. De 'WETHOUDER wil geen voet geven en stelt voor het voorstel van B.en 7, tot afwijzing van ue reclame te aanvaarden. Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de heren Ooms, Kruijff, Burgwal en Schimmel. Vervolgens deelt de VOORZITTER in aansluiting aan de bespre kingen in de openbare vergadering mede, dat B.en geen verant woording schuldigzijn over de uitvoering van de .'oonrulmtewet Spreker hoopt dat de Raad middels de komende contactcommissie, te vormen uit de verschillende fracties enige kennis zal kunnen nemen van de moeilijkheden op het gebied der /oonruimtewet en de uitvoering daarvan. mevrouw LAUDWEER-de Visser is dankbaar voor de gevonden op lossing en.zegt niet te zullen spreken over de woningverdeling in hef geval fam.Belmer doch meer over het beleid van ae ambtenaai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 164