Geheime vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 22 November 1949. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: J.G.A.Batenburg. tegenwoordig de leden van de Raad wier handtekeningen gesteld zijn op de presentielijst der openbare vergadering dd. heden. De VOORZITTER deelt mede, dat de gemeente blijkens getekende voorlopige koopovereenkomst in de gelegenheid is een tweetal percelen aan te kopen in het gebied Soest-Noord-WestDeze per celen betreffen de navolgende: 1e. van de erven Dr.G.J.van der Kaay en diens weduwe Mevrouw J.J.C.Loman, wonende te Utrecht, het perceel grond gelegen ,v aan de Burg.Grothestraatkad.bekend als gemeente Soest in sectie A.nr.2636, groot 2275 m2, voor de koopprijs van f .13*000, 2e. van Mevrouw Maria Johanna Cecilia Wreesman, weduwe van H.J.A.Hoppe, wonende te Baarn en van de mede-eigenaren, het perceel grond gelegen aan de Noorderweg, kad.bekend als ge meente Soest in sectie A.nr.2618, groot 3540 m2voor de koopprijs van f.6.000, De Voorzitter stelt namens het College van Burgemeester en Wethouders voor, tot aankoop der beide hiervoren bedoelde grondpercelen te besluiten en geeft gelegenheid tot bespreking. De heer OOMS vindt de aankoop dezer terreinen verkeerd. Het grote stuk in dit gebied is nog niet in handen. Spreker zegt tegen deze aankoop te zijn, aangezien hij meent, dat de aan te kopen gronden cultuurgronden zijn en vindt het niet juist cultuurgronden als bouwterrein te gaan aanwenden. Hij zegt van mening te blijven, dat de gemeente een groot risico aangaat, dat nog lang op het nageslacht zal blijven drukken. Spreker ver klaart tegen deze grondaankoop te zijn. De heer van WELY zegt, zich ook tegen de voorstellen tot aankoop te moeten verklaren. De gemeente bindt zich aan handen en voeten, zolang het grote stuk niet in haar bezit is. De vraag is of de weduwe van Herwaarden wil verkopen en zo ja, wan- neer zal dat geschieden. Spreker vraagt of het mogelijk is het gehele complex gelijktijdig aan te kopen. Naar sprekers mening e- moet de gemeente het zover weten te brengen, dat het gehele stuk in handen is. De VOORZITTER zegt, dat dit terrein reeds voor bouw van wo ningen is aangenomenmet opoffering van het terrein als cul tuurgrond. Als de gemeente wacht tot het grote stuk in handen is, zal zjj duurder kopen. Nu worden de percelen in het algemeen beneden de taxatiewaarde aangekocht, maar gaan we in het groot aankopen, dan zal men rekening moeten houden met bedrijfsschade enz. De gemeente moet afwachten tot de boerderij zonder besdrijfs-irt, schade is te kopen. Nog altijd staat onteigening in het belang der volkshuisvesting, voor de gemeente als middel tot eigen- LS domsverkrijging open. De heer A.P.HILHORST zegt het eens te zijn met de heer Ooms. Spreker vraagt zich af of het niet juist zou zijn als de nieuwe raadsleden inzage kregen van het gehele plan. Dan zien deze le- 3S den wat Soest boven het hoofd hangt. De VOORZITTER doet toezegging de stukken ter lezing te zul len neerleggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 168