2. De VOORZITTER opent deze officieuze bijeenkomst van de Raad en deelt mede, dat de heer Van Embden, die hij van harte welkom heet, gereed is met het plan voor de bebouwde kom. Spreker geeft het woord aan de heer Van Embden om uiteen te zetten welke gedachten bij de ontwikkeling van dit plan hebben voorgezeten. De heer VAR EMBDEN herinnert eraan dat hij de vorige maal een uiteenzetting heeft gegeven over een voorstel tot stedebouwkundige regeling van de gehele gemeente; thans zal hij zich beperken tot de bebouwde kom. De woningwet eist voor dit gedeelte een afzonderlijke bebouwingsregeling, die op enkele formele punten afwijkt van een uitbreidingsplan. Bij de nieuwe woningwet zal dit verschil vervallen. In de gemeente Soest doet zich de eigenaardige omstandigheid voor, dat hetgeen onder "bebouwde kom" moet worden verstaan voor buitenstaanders niet erg duidelijk is. Binnen de stippellijn op het voorhangende kaartje ter omgrenzing van de bebouwde kom bevindt zich een groot aantal bebouwde percelen, maar ook een groot aantal niet bebouwde percelen. Buiten de stippellijn is de toestand niet anders; ook daar bevinden zich een groot aantal bebouwde percelen en nog wat onbebouwde terreinen. Zakelijk is het daardoor minder geschikt de bebouwde kom afzonderlijk voor te dragen. Er liggen namelijk allerlei straten en wegen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 16