- 2 - Met uitzondering van de leden Ooms, van Wely en A.P.Hil- horst, worden de voorstellen tot aankoop der daarin bedoelde terreinen aangenomen. Mevrouw van der SWAR-de Kiewit vraagt hierna hoe het staat met de aankoop van de photografische middelen voor de Politie. De VOORZITTER zegt, dat Gedeputeerde Staten nog geen goed keuring aan het raadsbesluit hebben verleend, doch is wel van mening, dat de aankoop zal worden goedgekeurd, zij het niet voor het gehele bedrag. De Gedeputeerde Staten wensen de photodiensten der politie te centraliseren, maar de practijk is, dat men dagelijks in de gelegenheid moet zijn opnamen te maken en dat realiseert men niet voldoende. Spreker is van oordeel dat de weerstanden wel overwonnen zullen v/orden. De heer A.P.HILHORST vraagt de Voorzitter, van de avond vergaderingen geen nachtvergaderingen te willen maken. De VOORZITTER' sluit daarop deze geheime vergadering. De Secretaris, De Voorzitter, tinck. J.S. «ff, T.v.d.W. :Sec./ !.K. 'de ;e =e- voor .He in (t m ipart, is des

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 170