NOTULEN van de geheime raadsvergadering der gemeente Soest op Vrijdag 28 April 1950, des namiddags te 9.40 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, G. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, R. Hilhorst, G. Kruijff, mevrouw S.G. landweer-de Visser, J.V/. Ooms, mevrouw S.M. Polet-LIuslerJ.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan- de Kiewit, van WelyA.A. van V/inden, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig de leden: A.P. Hilhorst en C.J. Schaddelee. De VOORZITTER opent de vergadering. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het rode gebied in het plan-in-hoofdzaak, waaraan door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden en waarvoor de Raad enige vergaderingen terug een nieuw voorbereid besluit heeft ge kregen, terecht is gekomen. Er is een gebied aangegeven voor stelselmatige bebouwing, waarvoor nog een partieel detaille ringsplan zal volgen. In de driehoek bij de Haat weg is een klein gedeelte opgenomen voor de rioolwaterzuivering. Het industriegebied bij Hees is uit het plan verdwenen, omdat B. en W. en de heer Van Embden er na besprekingen met de Planologische Dienst toe zijn gekomen het over te plaatsen naar het gedeelte bij de Beckeringhstraatwaarvoor een apart gedeeltelijk gedetailleerd uitbreidingsplan bij de stukken is gevoegd. Voorts is aan de Bosstraat opgenomen een gebied q, bestemd voor kampeerterrein, waar van April tot October des

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 172